مقاله


کد مقاله : 13970525114235163886

عنوان مقاله : بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان

نشریه شماره : 82 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1689

فایل های مقاله : 669 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید رحمان حسینی rhosseini85@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 جواد اژه ای JE@JE.ir - دکترا
3 مسعود غلامعلی لواسانی MGL@MGL.ir - دکترا
4 شیوا خلیلی SHK@SHK.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانگری گروهی برافزایش خود- تنظیمی و سازگاری اجتماعی نوجوانان است. بدین منظور 24 نفر از دانش آموزان 14 تا 18 ساله دبیرستانی مراجعهکننده به مرکز مشاورۀ شهرستان قدس، که پس از پاسخدهی به سیاهۀ سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و پرسشنامه خود-تنظیمی میلر و براون، دارای پایینترین نمرات بودند، بهعنوان نمونه انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه 90 دقیقهای در معرض متغیر مستقل یعنی واقعیت درمانگری گروهی قرار گرفت و در مقابل افراد گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. برای تحلیل یافتهها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافتهها نشان داد که تفاوت معنیداری در اکثر متغیرها میانگین های دو گروه وجود دارد. نتایج پژوهش بیانگر این موضوع بود که واقعیت درمانگری گروهی میتواند بهعنوان یک روش آموزشی و درمانی در افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان اثرگذار باشد.