مقاله


کد مقاله : 13970623125025164374

عنوان مقاله : مدل علي تاثیر دلبستگي بر پیشرفت تحصیلي با نقش واسطه ای کنجکاوی

نشریه شماره : 70 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 1544

فایل های مقاله : 1/8 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس مرزبان abbasmarzban@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 جواد اژه ای JE@JE.ir - دکترا
3 فاطمه بهرامی FB@FB.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش تدوین و برازش مدل علّی تأثیر دلبستگی ایمن بر پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای کنجکاوی با استفاده از روش تحلیل مسیر بود.