مقاله


کد مقاله : 13980415190603

عنوان مقاله : ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی

نشریه شماره : 90 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 1425

فایل های مقاله : 587 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جلیل مرادی j-moradi@araku.ac.ir - دکترا
2 کامبیز صادقی KS@KS.ir - کارشناسی ارشد
3 علیرضا بهرامی AB@AB.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، مطالعة ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی بود. نمونة آماری شامل 357 نفر از ورزشکاران رشته های برخوردی بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان دو پرسشنامة سبک رهبری سالزمن و اندرکولک (1982) و پرسشنامة استحکام ذهنی کلاف و همکاران (2002) را تکمیل نمودند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین از دیدگاه ورزشکاران، سبک های رهبری مربیان، به ترتیب آزادمنشانه، تلفیقی و آمرانه میباشد. نتایج رگرسيون چندمتغيره نشان داد که میتوان بر اساس سبک رهبری مربی به صورت معناداری میزان استحکام ذهنی ورزشکاران را پیشبینی کرد. یافته های این پژوهش نشان مي دهد كه متغير محيطي سبک رهبری مربی و نحوة ارتباط مربي- ورزشكار عوامل مهمي در رشد استحکام ذهنی ورزشكاران مي باشند.