سید موسی طباطبایی استادیار
s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir دکترا
گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان