لیست داوران   شماره4 سال26

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
2 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
3 ذبیح اله عباس پور z.abbaspour@scu.ac.ir دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
4 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
5 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
6 مسعود حسینچاری charyhos@gmail.com دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
7 میلاد عابدی mld_abedi@yahoo.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
8 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
9 زهرا ادبی zahra.adabi@gmail.com استادیار دکترا