آخرین شماره


شماره 2 سال 22
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی ( DOI : 0)
( محسن افشاری - الهه حجازی - جواد اژه ای - ناهید صادقی )
2 - رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال ( DOI : 0)
( مهناز دهقان طزرجانی - پروین کدیور - محمدحسین عبداللهی - حمیدرضا حسن آبادی )
3 - نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی ( DOI : 0)
( لیلا محمدی - محمد علی بشارت - محمدرضا رضازاده - مسعود غلامعلی لواسانی )
4 - نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان ( DOI : 0)
( سیدولی اله موسوی - سجاد رضائی - ستاره عاطفی کرجوندانی - حمید جوان پرست )
5 - روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی ( DOI : 0)
( طلیعه موسوی هندری - مجید محمود علیلو - یاسر مدنی )
6 - رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن ( DOI : 0)
( زینب ربّانی - سیاوش طالع پسند - اسحق رحیمیان بوگر - محمد علی محمدی فر )
7 - اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد ( DOI : 0)
( محمد خدایاری فرد - غلامرضا سهراب پور - الهه حجازی )
8 - معرفی کتاب: «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)» و «روانشناسی شناختی» ( DOI : 0)
( )