آخرین شماره


شماره 1 سال 22
بهار 1397
دانلود فایل

1 - مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم ( DOI : 0)
( جواد اژه ای - مریم صیادشیرازی - مسعود غلامعلی لواسانی - عبدالرحیم کسایی اصفهانی )
2 - مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی ( DOI : 0)
( محمدامین جلیلوند - رسول روشن - مریم اسماعیلی نسب - رسول حمایت طلب )
3 - بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی ( DOI : 0)
( حمیدرضا عریضی - عاطفه اژه ای )
4 - رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان ( DOI : 0)
( حدیث باقری - دامون رزمجویی - الهام ساعی )
5 - تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی ( DOI : 0)
( سهراب امیری - علی عیسی زادگان - ابوالقاسم یعقوبی - محمد حسین عبداللهی )
6 - نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی ( DOI : 0)
( اکرم قبادی - فریبرز نیکدل - ناصر نوشادی )
7 - بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی ( DOI : 0)
( سمیرا فیروزبخت - مرتضی لطیفیان )
8 - معرفی کتاب: مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب- روانشناختی ( DOI : 0)
( )