آخرین شماره


شماره 1 سال 21
بهار 1396
دانلود فایل

1 - بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی ( DOI : 0)
( مسعود کيانی - الهه حجازی - جواد اژه ای - مسعود غلامعلی لواسانی )