آخرین شماره


شماره 1 سال 19
بهار 1394
دانلود فایل

1 - نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی ( DOI : 0)
( رضا قربان جهرمی - الهه حجازی - جواد اژه ای - محمد خدایاری فرد )