آخرین شماره


شماره 4 سال 18
زمستان 1393
دانلود فایل

1 - ارزیابي های شناختي، راهبردهای مقابله ای، خوش بیني و بهزیستي ذهني ( DOI : 0)
( احمد گودرزی - امید شکری - مسعود شریفی )