آخرین شماره


شماره 3 سال 22
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش ( DOI : 0)
( منصوره حاج حسینی - ژاکاو سلیم احمد - جواد اژه ای - زهرا نقش )
2 - نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی ( DOI : 0)
( محمد علی بشارت - سمیرا کشاورز - مسعود غلامعلی لواسانی - الهام عربی )
3 - نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی ( DOI : 0)
( سجاد بشرپور - میرنادر میری )
4 - الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی ( DOI : 0)
( زهرا عبدخدایی - شهریار شهیدی - محمدعلی مظاهری - لیلی پناغی - وحید نجاتی )
5 - نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ( DOI : 0)
( حمیده محمدی - محبوبه فولادچنگ )
6 - رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی ( DOI : 0)
( مامک مهدوی مزده - الهه حجازی - زهرا نقش )
7 - رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی ( DOI : 0)
( ابوالفضل دهقان - مسعود غلامعلی لواسانی - یاسر مدنی )
8 - معرفی کتاب: روان شناسی شناختی ( DOI : 0)
( )