آخرین شماره


شماره 4 سال 22
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها ( DOI : 0)
( محمد محمدی - جواد اژه ای - مسعود غلامعلی لواسانی )
2 - رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری ( DOI : 0)
( حسین زارع - سوسن کنگاوری - مهناز علی اکبری دهکردی )
3 - مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا ( DOI : 0)
( بهناز دوران - علی فتحی آشتیانی )
4 - اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی ( DOI : 0)
( نیلوفر عابدینی - پرویز آزادفلاح )
5 - اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی ( DOI : 0)
( مریم عظیمی - علیرضا مرادی - جعفر حسنی )
6 - پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی ( DOI : 0)
( مینا مهبد - فرهاد خرمایی )