آخرین شماره


شماره 1 سال 23
بهار 1398
دانلود فایل

1 - مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی ( DOI : 0)
( حسین زارع - سعید طالبی - احمد رستگار )
2 - نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ( DOI : 0)
( حمیده محمدی - محبوبه فولادچنگ )
3 - تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی ( DOI : 0)
( علیرضا زرندی - شعله امیری - حسین مولوی )
4 - تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله ( DOI : 0)
( خدیجه ابوالمعالی - کیانوش هاشمیان - اقدس اعرابیان )
5 - ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی ( DOI : 0)
( راضیه شیخ الاسلامی - فرزانه یزدانی - زینب السادات رضوی اصطهباناتی )
6 - رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری ( DOI : 0)
( محمد علی نادی - هاجر عزیزی - نفیسه مسجدی )
7 - رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روانشناختی و رضایت زندگی ( DOI : 0)
( عبدالزهرا نعامی - مریم محمودی کیا )