آخرین شماره


شماره 2 سال 23
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی ( DOI : 0)
( محمود قاسمی - محمد تقی فراهانی - محمد حسین عبداللهی )
2 - رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی ( DOI : 0)
( مینا فتحی آشتیانی - راضیه شیخ الاسلامی )
3 - ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی ( DOI : 0)
( جلیل مرادی - کامبیز صادقی - علیرضا بهرامی )
4 - اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی ( DOI : 0)
( رضا کریمی - کیومرث بشلیده - سید اسماعیل هاشمی )
5 - رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری ( DOI : 0)
( حمیدرضا عریضی - پریناز کاکولکی )
6 - اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی ( DOI : 0)
( محمد یزدانی - مریم اسماعیلی )
7 - نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی ( DOI : 0)
( مرتضی کشمیری - علی فتحی آشتیانی - پیوند جلالی )