آخرین شماره


شماره 3 سال 23
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی ( DOI : 0)
( حمیدرضا آریانپور - الهه حجازی - جواد اژه ای - مسعود غلامعلی لواسانی )
2 - اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده ( DOI : 0)
( حسین زارع - علی اکبر شریفی - اشواق نعامی )
3 - رابطه بین کمالگرایی و بهزیستی فضیلت گرا: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی ( DOI : 0)
( فرزانه یزدانی - راضیه شیخ الاسلامی )
4 - نقش واسطه ای بازخورد خشم در رابطه بین ناگویی هیجان و مهارت های ارتباطی ( DOI : 0)
( مصطفی ملکی - حسین محققی - صفدر نبی زاده )
5 - بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت ( DOI : 0)
( اکبر عطادخت - بهمن زردی گیکلو - حدیثه لاله )
6 - نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان ( DOI : 0)
( تورج سپهوند )
7 - مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد ( DOI : 0)
( مهسا صالح نجفی - الهه حجازی - پروین کدیور - مسعود غلامعلی لواسانی )