آخرین شماره


شماره 1 سال 24
بهار 1399
دانلود فایل

1 - تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز ( DOI : 0)
( نرجس لاری - الهه حجازی - بهرام جوکار - جواد اژه ای )
2 - نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي ( DOI : 0)
( فائزه صلایانی - محمدجواد اصغری ابراهیم آباد - کاظم رسول زاده طباطبائی - راضیه عباس زاده روگوشوئی )
3 - مقايسة تاب آوري و راهبردهاي مقابله با تنيدگي بين داوطلبان شرکت در جنگ ضد داعش و سربازان ( DOI : 0)
( زانا ناصح صالح قدیر - فریبا حسنی )
4 - نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي ( DOI : 0)
( بهناز شیدعنبرانی - علیرضا گل - فاطمه فرهادیان - زهرا طبیبی - سید سجاد نامور طباطبایی )
5 - مقايسة اثربخشي روان درمانگري مثبت نگر گروهي و روان نمايشگري بر افزايش نگرش معنوي در زنان مبتلا به درد مزمن ( DOI : 0)
( اورانوس قطبی نژاد بهر آسمانی - مرجان حسنی راد )
6 - نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي ( DOI : 0)
( زینب اسدی - لیلا حسینی طبقدهی )
7 - رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي ( DOI : 0)
( سمیرا راه پیما - حمید بارانی - فرهاد خرمائی )
8 - گزارش و خبر ( DOI : 0)
( )
9 - معرفی کتاب ( DOI : 0)
( )