آخرین شماره


شماره 2 سال 24
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي ( DOI : 0)
( نیکو قاضی نژاد - مسعود غلامعلی لواسانی - جواد اژه ای )
2 - بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامة نيمرخ شايستگي هيجاني ( DOI : 0)
( نگین بخشی - فریده یوسفی )
3 - نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان ( DOI : 0)
( زینب رضایی - الهه حجازی - حسین کارشکی )
4 - رابطة امنيت رواني، حمايت اجتماعي و تاب­­ آوري با بروز اختلال تنيدگي پس از سانحه ( DOI : 0)
( پروانه شجاعی مهر - خدامراد مومنی - جهانگیر کرمی )
5 - بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي ( DOI : 0)
( سمیه رحیمی احمدآبادی - مهرداد کلانتری - محمدرضا عابدی - سید مرتضی مدرس غروی )
6 - اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي ( DOI : 0)
( نرگس السادات مرتضوی - حمیدرضا عریضی )
7 - مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين ( DOI : 0)
( شهرام وکیلی هریس - شعله لیوارجانی - نعیمه محب )