آخرین شماره


شماره 3 سال 24
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران ( DOI : 0)
( جواد اژه ای - پروین محمدی - مسعود غلامعلی لواسانی - منصوره حاج حسینی )
2 - نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C ( DOI : 0)
( علیرضا گل - بهناز شیدعنبرانی - حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف - سید سجاد نامور طباطبایی - محمد خاکشور کامه علیا )
3 - نقش تعديل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبري و سرماية عاطفي و سرمايه­ گذاري جمعي عاطفي ( DOI : 0)
( محسن گل پرور - مریم رستم پور )
4 - اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان ( DOI : 0)
( الهام سادات ناجی - محسن شکوهی یکتا - سعید حسن زاده - الهه حجازی - جواد اژه ای )
5 - بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران ( DOI : 0)
( پروین امین نژاد - رسول زیدآبادی - لاله همبوشی - میلاد خجسته )
6 - مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز ( DOI : 0)
( یاسر گراوند - عسگر آتش افروز - علی عنبری )
7 - اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله ( DOI : 0)
( لیدا ملک زاده - الهه حجازی - محمود تلخابی - زهرا نقش )
8 - معرفی کتاب: درمان کوتاه مدت راه حل محور ( DOI : 0)
( )