مقاله


کد مقاله : 13970616175747164245

عنوان مقاله : رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری

نشریه شماره : 76 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1638

فایل های مقاله : 845 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین زارع h_zare@pnu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف تعیین روابط باورهای هوشی و خودگردانی در یادگیری با توجه به نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجان های تحصیلی به روش تحليل مسير انجام شده است. برای اين منظور 322 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گيری طبقه ای نسبی انتخاب و به پرسشنامه خودگزارشی متشکل از خرده مقياس های باورهای هوشی، اهداف پيشرفت، هیجان های تحصیلی و خودگردانی در یادگیری پاسخ دادند. به طور كلی نتایج پژوهش حاکی از اثرات غیر مستقیم و متفاوت باور هوشی ذاتی و افزایشی بر خودگردانی در یادگیری می باشد. به طوری که باور هوشی افزایشی از طریق واسطه گری اهداف تبحری و هیجان های مثبت بر خودگردانی در یادگیری دارای اثر غیر مستقیم و مثبت و باور هوشی ذاتی از طریق واسطه گری اهداف اجتناب-عملکرد، اهداف رویکرد-عملکرد و هیجان های منفی بر خودگردانی در یادگیری دارای اثر غیر مستقیم و منفی می باشد.