مقاله


کد مقاله : 13990124236506

عنوان مقاله : نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي

نشریه شماره : 93 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 998

فایل های مقاله : 338 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب اسدی ZeAs@ZeAs.ir - کارشناسی ارشد
2 لیلا حسینی طبقدهی leila.hosseinitabaghdehi@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش کمالگرايي و مثبت انديشي والدين در پيش بيني مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي بود. روش پژوهش توصيفي- همبستگي (از نوع رگرسيون) بود. جامعة آماري پژوهش شامل کلية دانش آموزان مقطع ابتدايي بودند که در سال تحصيلي 94-1393، در مدارس ابتدايي شهرستان قائم شهر مشغول به تحصيل بودند. از بين اين جامعه، نمونه اي به حجم 377 نفر؛ با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه چندگانه کمال گرايي هويت و فلت، پرسش نامة مثبت انديشي اينگرام و وينسکي و پرسشنامه درجه بندي مهارت هاي اجتماعي ماتسون و همکاران جمع آوري شد. به منظور تجزيه وتحليل داده ها، از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين كمال گرايي و مثبت انديشي والدين با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قائمشهر رابطه وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که کمال گرايي و مثبت انديشي با تبيين 31 درصد از واريانس نمرة کل مهارت هاي اجتماعي، قابليت پيش بيني متغير ملاک را دارند. اين يافته ها ضرورت توجه جدي برنامه ريزان، مشاوران و مسئولين امر را به امر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان نشان مي دهد.