مقاله


کد مقاله : 14000110272823

عنوان مقاله : رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني

نشریه شماره : 96 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 68

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا سپهوند mrezasep@yahoo.com استاد دکترا
2 محسن عارف نژاد arefmohsen2@gmail.com استادیار دکترا
3 فریبرز فتحی چگنی fathi.fa@fc.lu.ac.ir - کارشناسی ارشد
4 مهدیه سپهوند mahdiehsepahvand@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش تعيين رابطة قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي کارکنان در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني در کارکنان سازمان هاي دولتي استان لرستان بود. پژوهش، از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ نوع تحقيق، رابطه اي و از نوع مدل سازي، معادلات ساختاري بود. جامعة آماري پژوهش تعداد 1317 نفر از کارکنان ادارات کل ستادي استان لرستان مستقر در شهر خرم آباد بودند، از اين ميان نمونه اي به تعداد 297 نفر به روش تصادفي طبقه اي از ميان آنها انتخاب گرديد. براي سنجش متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه قلدري در محل کار (اينارسن ، هول و نوتلرز، 2009)، پرسشنامه فرسودگي هيجاني (ماسلاچ و جکسون، 1981) و پرسشنامه رفتارهاي انحرافي در محل کار (بنت و رابينسون، 2000) استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزارAmos استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان دهندة آن بود که قلدر، در محل کار به صورت مستقيم با رفتارهاي انحرافي و فرسودگي هيجاني رابطة مثبت و معناداري دارد، علاوه بر اين فرسودگي هيجاني، رابطه بين قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي کارکنان را ميانجي گري مي کند (p<0/05).