• صفحه اصلی
  • ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980415190603 بازدید : 3879 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط