• صفحه اصلی
  • تأثیر آموزش مدیر یت اضطراب امتحان بر ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400091632580 بازدید : 1145 صفحه: 386 - 395

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط