دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند استاد
دکترا
دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران