فهرست داوران   شماره3 سال27

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
2 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
3 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
4 زهره  رافضی rafezi.zohreh13@gmail.com دانشگاه علامه طباطایی استاد دکترا
5 مهدی قدرتی میرکوهی ghodratimahdi@gmail.com دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
6 فاطمه نصرتی fnosrati@ut.ac.ir استاد دکترا
7 اکرم ملک زاده akrammalekzadeh@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
8 دکتر برزو امیرپور borzooamirpour@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
9 علیرضا  محمدی آریا mohammadiarya@yahoo.com دانشگاه .علوم بهزیستی و توانبخشی استاد دکترا
10 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
11 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
12 حمید رضا حسن ابادی hrhassanabadi@gmail.com دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
13 سیدکاظم رسول زاده طباطبائی Rasool1340@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی ارشد
14 مرتضی امیدیان morteza_omid@scu.ac.ir استاد دکترا
15 غلامحسین مکتبی ghmaktabi@gmail.com دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
16 ابوالفضل حاتمی a.hatami@hmu.ac.ir استادیار دکترا
17 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
18 علی محمد رضایی rezaei_am@yahoo.com دانشگاه سمنان. دانشیار استاد دکترا
19 علی شیخ الاسلامی a_sheikholslamy@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
20 جمشید جراره ja_jarareh@yahoo.com دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران استاد کارشناسی
21 خدابخش احمدی نوده kh_ahmady@yahoo.com استاد دکترا
22 سید حسین  سلیمی seyhossalimi@yahoo.com استاد دکترا
23 نعیمه محب moheb.n@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی