مقاله


کد مقاله : 1397052772044163906

عنوان مقاله : اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی

نشریه شماره : 79 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1553

فایل های مقاله : 415 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com - دکترا
2 پرویز آزاد فلاح PAF@PAF.ir - دکترا
3 علی فتحی آشتیانی AFA@AFA.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش بررسی فعالیت ناحیه ای مغز بر اساس اضطراب و زودانگیختگی در هنگام فعال شدن پردازش های فراشناختی بود. 006 دانشجوی دختر دانشگاه تربیت مدرس سه پرسشنامه فراشناخت، نارسایی های شناختی و فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک را تکمیل کردند. با توجه به نمره های آنها در دو بعد برون گردی و نورزگرایی، چهار گروه شامل +Anx،-Anx،+Imp و-Imp (هر گروه 51 نفر) انتخاب شدند. سپس از آزمودنی های هر گروه، در 4 مرحله شامل حالت استراحت، انجام آزمون استروپ، انجام آزمون ویسکانسین و انجام تکنیک توجه، EEG گرفته شد. نتایج حاکی از کیفیت بهتر پردازش های فراشناختی در گروه -Anx نسبت به +Anx بود. کیفیت بهتر پردازش های فراشناختی در گروه -Imp در مقایسه با +Imp تأیید نشد. یافته ها دیگر نشان داد هنگام فعال شدن پردازش فراشناختی فعالیت نواحی پیش پیشانی راست و پیشانی هر دو نیمکره در گروه +Anx بیشتر از -Anx و فعالیت نواحی پیش پیشانی و پیشانی هر دو نیمکره در گروه +Imp بیشتر از -Imp است. در مجموع پژوهش حاضر با تأکید بر تعریف پردازش فراشناختی بر مبنای کنش های اجرایی، ارتباط میان پردازش فراشناختی، اضطراب، زودانگیختگی و فعالیت ناحیه ای مغز را مورد بحث قرار می دهد.