مقاله


کد مقاله : 13970702164534

عنوان مقاله : بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی

نشریه شماره : 85 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 1630

فایل های مقاله : 650 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا عریضی HRO@HRO.ir - دکترا
2 عاطفه اژه ای atefehejei@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به تعیی نقش ترس از ارزیابی در نتایج عملکرد مدیران، در بعد فرآیند اثربخشی راهبردی، و همچنین رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی راهبردی با توجه به نقش واسطهای(میانجی) ترس از ارزیابی پرداخته است. جامعة پژوهش را کلیه مدیران در صنایع شهر اصفهان که آمادگی شرکت در تمرینات AC را داشتهاند تشکیل دادهاند. برای جمعآوری دادهها از اطلاعات حاصل از فرم گسترشیافتة پرسشنامة تحلیل سمت حرفهای مک کورمیک، پرسشنامة ترس از ارزیابی عریضی، پرسشنامةساختار سازمانی چن و هوانگ و پرسشنامة محقق ساختة فرآیند اثربخشی راهبردی که بر روی 61 نفر از مدیران که بهصورت تصادفی با مراجعه مستقیم به شرکتها انتخابشدهاند، اجرا شد، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی و پهنای نقشی با ترس از ارزیابی رابطة معناداری و درنهایت اینکه ترس از ارزیابی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی راهبردی نقش میانجی دارد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که در طراحي کانون ارزيابي شرايطي جهت کاهش اضطراب و هراس ناشي از ارزيابي ايجاد شود، مخصوصاً براي مشاغلي که داراي ساختار متمرکز بوده و افرادي که پهناي نقشي بيشتري دارند اين مسئله اهميت بيشتري دارد.