مقاله


کد مقاله : 13980415190598

عنوان مقاله : ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی

نشریه شماره : 90 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 1541

فایل های مقاله : 708 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود قاسمی ghasemi_m12@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 محمد تقی فراهانی MTF@MTF.ir - دکترا
3 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تشکیل دهنده و ساختار عاملی تحول مثبت جوانی است. جامعة پژوهش را اساتید و صاحب نظران این حوزه، دانشجویان دکترا و دانش آموزان تشکیل می دهند. نمونه، شامل پانزده نفر از اساتید و صاحب نظران با توجه به تخصص آنها. همچنین 25 تن از دانشجویان دکترا از دانشگاه های مختلف به شکل در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. در نهایت نمونة دانش آموزی شامل 1200 دانش آموز (600 دختر و600 پسر) است که به شکل خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. با توجه به ماهیت، موضوع و هدف های پژوهش، در گام اول عوامل تشکیلدهنده «تحول مثبت جوانی» بر اساس سه منبع مطالعات و متون نظري، برنامه های عملی و مقیاس ها و ابزارهای اندازهگيري و با تاکید بر روش کیفی مقولهبندي گردآوري و تحليل گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مدل های اندازه گیری و ساختاری تحول مثبت جوانی استخراج شدند. یافته ها نشان داد مدل چهار عاملی هم در تحلیل اکتشافی و هم تأییدی، بهترین برازش را با دادهها داشته است. مدل نهایی پژوهش شامل چهار عاملِ شایستگی (11 نشانگر)، ارتباط (14 نشانگر)، عاملیت(13 نشانگر) و مثبت اندیشی (7 نشانگر) است. مدل ارایه شده با مدل های موجود، شباهت هایی دارد اما نحوة بارگیری عوامل شکل متفاوت و مخصوص به خود را دارد.