مقاله


کد مقاله : 13990406237987

عنوان مقاله : اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي

نشریه شماره : 94 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 796

فایل های مقاله : 400 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نرگس السادات مرتضوی NSMo@NSMo.ir - دکترا
2 حمیدرضا عریضی dr.hro1394@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

اين پژوهش با هدف تعيين اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطة بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي در محيط کار انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي بوده و شرکت کنندگان در پژوهش شامل 279 نفر از كاركنان شرکت پلي اکريل ايران بودند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي استفاده شده شامل مقياس عدم قطعيت در محيط کار، مقياس ابهام نقش و پرسشنامه پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي بود. داده ها توسط رگرسيون سلسله مراتبي و تحليل تعديلي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد زمانيکه عدم قطعيت در محيط کار بالا باشد، پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي افزايش مي يابد. همچنين اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي در محيط کار، تأييد گرديد.