مقاله


کد مقاله : 13990705249772

عنوان مقاله : اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان

نشریه شماره : 95 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 587

فایل های مقاله : 372 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام سادات ناجی ElSaNa@ElSaNa.ir - دکترا
2 محسن شکوهی یکتا myekta@ut.ac.ir - دکترا
3 سعید حسن زاده SaHa@SaHa.ir - دکترا
4 الهه حجازی ehejazi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
5 جواد اژه ای javad.ejei@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي برنامة آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي دانش آموزان با اختلال خواندن بودند که به مراکز آموزش اختلال هاي يادگيري شهر تهران مراجعه کرده بودند و از بين آنها 30 دانشآموز نارساخواني و شاغل به تحصيل در پايه هاي اول تا سوم ابتدايي با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. گروه آزمايشي در يک دوره 24 جلسه اي آموزش حافظة فعال مبتني بر تحريکات واجي در دو بعد شنيداري و ديداري شرکت کردند. براي گردآوري داده ها از آزمون خواندن و نارساخواني نما استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس چندمتغيري با اندازه گيري مکرر تحليل شد. يافته ها نشان داد که برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور به بهبود معنادار توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان در هر سه مؤلفه دقت خواندن، سيالي خواندن و درک خواندن مي انجامد و اين يافته ها در يک پيگيري دوماهه نيز پايدار بودند. اندازه اثرهاي به دست آمده از 0/69 تا 0/43 متغير بودند که نشان دهنده اندازه اثرهاي بزرگ تا متوسط هستند. از اينرو، مي توان گفت که با به کار بستن برنامه آموزشي حافظه فعال واج محور مي توان توانايي خواندن کودکان نارساخوان را بهبود بخشد.