• صفحه اصلی
  • رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970521174625163816 بازدید : 6986 صفحه: 202 - 219

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط