• صفحه اصلی
  • بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970525115740163887 بازدید : 3080 صفحه: 3 - 22

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط