• صفحه اصلی
  • نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970623115927164370 بازدید : 2744 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط