• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات محمد خدایاری فرد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
    محمد خدایاری فرد غلامرضا سهراب پور الهه حجازی
    هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جام چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جامعه در منطقۀ 10 تهران بودند که به روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر گروه شامل 2002 نفر بود و هر دو گروه در شرایط یکسان پس از انجام مصاحبه فردی با مقیاس عملکرد خانواده ارزیابی شدند. گروه آزمایش به مدت 01 جلسه تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آزمایشی را دریافت نکرد. در پایان دوره، یک ماه و سه ماه پسازآن هر دو گروه مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) زنانی که تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفتند نسبت به زنانی که در دوره شرکت نکردند، بهطور چشمگیری افزایش یافت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی
    رضا قربان جهرمی الهه حجازی جواد اژه ای محمد خدایاری فرد
    هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی بر حسب تعلل ورزی دانش آموزان بود. برای اين منظور 268 نفر (161 دختر و 107 پسر) از دانش آموزان پایه سوم دبیرستا نهای دولتی شهر شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی بر حسب تعلل ورزی دانش آموزان بود. برای اين منظور 268 نفر (161 دختر و 107 پسر) از دانش آموزان پایه سوم دبیرستا نهای دولتی شهر شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ای خودگزارشی متشکل از خرده مقياس های نیاز به شناخت، مقیاس اهداف پیشرفت، مقیاس درگيري شناختي و مقیاس تعلل ورزی تحصیلی پاسخ دادند. روش اجرای پژوهش، توصیفی و با توجه به بررسی روابط میان متغیرها در قالب مدل علی تحلیل مسیر، طرح پژوهش همبستگی انتخاب شد. نتايج پژوهش بطور كل ی نشان داد که در یک بافت تحصیلی تعلل ورزی، نیاز به شناخت از طریق واسطه گری اهداف پیشرفت بر راهبردهای شناختی عمیق دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی دار؛ در حالی که بر راهبردهای شناختی سطحی دارای اثر غیرمستقیم، منفی و معنی دار است. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که اثر مستقیم نیاز به شناخت بر اهداف تبحری معنی دار و مثبت و بر اهداف رویکرد- عملکرد و اهداف اجتناب- عملکرد معنی دار و منفی است. در ضمن، اثر هر یک از اهداف پیشرفت بر راهبردهای شناختی، سطحی و عمیق متفاوت بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - واکاوی نقش مدرسه در ساخت هویت اخلاقی دانش‌آموزان
    حمیده پورتیموری منصوره حاج حسینی محمد خدایاری فرد
    پژوهش حاضر با هدف واکاوی سهم آموزش و مدرسه در شکل‌گیری هویت اخلاقی دانش‌آموزان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 15 دانش آموز دختر 15 تا 17 ساله بودند که به روش انتخاب هدفمند بر پایه اصل اشباع و یا تکراری شد چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف واکاوی سهم آموزش و مدرسه در شکل‌گیری هویت اخلاقی دانش‌آموزان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 15 دانش آموز دختر 15 تا 17 ساله بودند که به روش انتخاب هدفمند بر پایه اصل اشباع و یا تکراری شدن پاسخ‌ها برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه کیفی و از نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته با پرسش‌های باز و استاندارد شده بود و داده ها مطابق با رویکرد استراس و گلاسر تحلیل و طبقه‌بندی گردید. با توجه به نتایج، در بُعد خانواده، ویژگی‌های والدین و سبک‌های فرزندپروری در شکل گیری هویت اخلاقی، تعاملات و تأثیرپذیری فرد از مدرسه، تأثیرگذار است. در بُعد مدرسه، آگاهی و التزام به قوانین، میزان و چگونگی تشویق‌ها و تنبیه‌ها، نحوه تعامل با همسالان، نحوه تدریس و ویژگی های رفتاری معلمان، چگونگی ارتباط‌گیری و برخورد کادر مدرسه، میزان و نوع فعالیت های فوق برنامه و فضای مدرسه و نیز محتوای کتب درسی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری هویت اخلاقی دانش‌آموزان دارند. همچنین از یافته‌های پژوهش اینگونه بر می‌آید که در بعد مدرسه، شخصیت و رفتار معلمان، هویت اخلاقی شکل-گرفته در آنها و التزام عملی آنها به آموزه‌های اخلاقی تأثیر ماندگاری بر هویت اخلاقی دانش‌آموزان می‌گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني
    محمد خدایاری فرد محمدحسن آسایش
    با توجه به اهمیت و تأثیر رفتار هر یک از اعضای خانواده در سبک زندگی و کیفیت تعاملات بین فردی و با توجه به شکایت برخی مراجعان از کژکاری برخی رفتارهای خود یا سایر اعضای خانواده، ضرورت به کارگیری فنونی در جهت تغییر رفتار مراجعان توسط روان­ درمانگران و خانواده ­درمانگران ضرو چکیده کامل
    با توجه به اهمیت و تأثیر رفتار هر یک از اعضای خانواده در سبک زندگی و کیفیت تعاملات بین فردی و با توجه به شکایت برخی مراجعان از کژکاری برخی رفتارهای خود یا سایر اعضای خانواده، ضرورت به کارگیری فنونی در جهت تغییر رفتار مراجعان توسط روان­ درمانگران و خانواده ­درمانگران ضروری است. در این مقاله فن «تغییر رفتار سیستمی» به عنوان فن جدیدی در مشاوره و روان­درمانی، معرفی شده است. در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری «فن تغییر رفتار سیستمی» شیوۀ کاربرد عملی و اجرای گام­ های آن در فرایند مشاوره و روان­درمانی توضیح داده شده، سپس درمان سه نمونۀ بالینی از طریق کاربرد این تکنیک به صورت طرح تک آزمودنی از نوع AB مطالعه و گزارش شده است. ابزار پژوهش شامل چک لیست محقق ساخته و مصاحبه بود. تحلیل چشمی و تحلیل کیفی حاصل مصاحبه با نمونه ها حاکی از اثربخشی معنادار این فن بر روی رفتارهای ناکارآمد آزمودنی ­ها بوده است. نتیجه اینکه روان ­درمانگران می توانند این تکنیک را در مشاوره و روان درمانی فردی یا خانوادهدرمانی با هدف تغییر رفتارهای ناکارآمد مراجعان به رفتارهای کارآمد و سازگارانه به کار گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی
    قصیده حجتی زهرا نقش محمد خدایاری فرد
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة سبکهاي دلبستگي و هويت اخلاقي با نقش واسطهاي همدلي انجام شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکتکنندگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان دختر پاية تحصيلي دهم مدارس دولتي شهر همدان بودند که به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابز چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة سبکهاي دلبستگي و هويت اخلاقي با نقش واسطهاي همدلي انجام شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکتکنندگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان دختر پاية تحصيلي دهم مدارس دولتي شهر همدان بودند که به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش، مقياس هويت اخلاقي آکوئينو و ريد (2002)، مقياس همدلي اساسي جوليف و فارينگتون (2006) و پرسشنامة دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد (1996) بودند. دادههاي بهدست آمده با روشهاي همبستگي و تحليل مسير و با استفاده از نرمافزارهاي SPSS و Lisrel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که مدل پيشنهادي محقق با دادههاي اين پژوهش، برازش مناسبي دارد و سبک دلبستگي ايمن پيشبينيکنندة مثبت و معنادار هويت اخلاقي و سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا، هر دو پيشبيني کنندة معنادار و منفي هويت اخلاقي بودند. همچنين، دلبستگي ايمن پيشبيني کنندة مثبت همدلي و دلبستگي اجتنابي پيشبيني کنندة منفي، همدلي بود و در اين ميان، تنها ارتباط دلبستگي دوسوگرا با همدلي معنادار نبود. لذا والدين با داشتن سبک دلبستگي ايمن و به واسطه همدلي قادر خواهند بود هويت اخلاقي را در فرزندان خود ايجاد کنند. پرونده مقاله