• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار
    مریم عطایی بهرام صالح صدق پور حسن  اسدزاده ابوطالب سعادتی شامیر
    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه علّي خودتنظيمي با تاب آوري تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي انگيزش خودمختار است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان کارشناسي دانشگاه هاي دولتي تهران در سال تحصيلي 97-98 تشکيل مي دادند. از اين جامعه 360 نفر انتخاب شدند. شيوه نمونه گيري به صورت چکیده کامل
    هدف از اين پژوهش بررسي رابطه علّي خودتنظيمي با تاب آوري تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي انگيزش خودمختار است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان کارشناسي دانشگاه هاي دولتي تهران در سال تحصيلي 97-98 تشکيل مي دادند. از اين جامعه 360 نفر انتخاب شدند. شيوه نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي انجام گرفت. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه خود تنظيمي بوفارد (1995)، پرسشنامه انگيزش تحصيلي والرند (1989)، و پرسشنامه تاب آوري تحصيلي مارتين (2003) بودند. داده ها با استفاده از مدل يابي روابط علّي (تحليل مسير) مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که خودتنظيمي بر تاب آوري اثر مستقيم و معنادار دارد، به اين معني که افزايش خودتنظيمي در يادگيرندگان ميتواند موجب ارتقاء تاب آوري در آنان شود. همچنين رابطه انگيزش خودمختار و تاب آوري مستقيم و منفي است که بدليل انگيزش بيروني است و نشان دهنده آن است انگيزش غير خودمختار تاب آوري تحصيلي را کم مي کند. علاوه براين چون رابطه کل متغير خودتنظيمي کمتر از رابطه مستقيم آن با تاب آوري است، احتمال نقش ميانجي انگيزش خودمختار منتفي نمي باشد. بنابراين نه تنها تاب آوري يادگيرندگان به گونه مستقيم از طريق خودتنظيمي قابل پيش بيني است بلکه اين رابطه از طريق انگيزش خودمختار تحصيلي نيز ميانجيگري مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان
    مژده علیزاده مراد یاری دهنوی
    پژوهش حاضر با هدف «تعيين پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر» انجام گرديده است. اين پژوهش در چهارچوب روش تحقيق کيفی و از نوع پديدارشناختی است. بر اين اساس 14 دانشجوی دانشگاه شهيد باهنر کرمان با روش نمونه گيری داوطلب- هدفمند انتخاب و با آنها مصاح چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف «تعيين پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر» انجام گرديده است. اين پژوهش در چهارچوب روش تحقيق کيفی و از نوع پديدارشناختی است. بر اين اساس 14 دانشجوی دانشگاه شهيد باهنر کرمان با روش نمونه گيری داوطلب- هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام شد. تحليل مصاحبه ها با استفاده از روش کلايزی انجام گرفت. يافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل آرامش بخش را با توجه به تجارب زيسته دانشجويان می توان در چهار مضمون اصلي عوامل ميان فردی، عوامل درون فردی، عوامل معنوی و عوامل محيطی با 9 زيرمضمون قرار داد. همچنين عوامل سلب آرامش را نيز می توان در چهار مضمون اصلي کاهش اخلاق شهروندی، افکار مزاحم، احساس طردشدگی و احساس ناامني با 5 زيرمضمون قرار داد. نتايج پژوهش حاکی از آن است که خانواده و معنويت بنيادی ترين نقش را در افزايش آرامش بخشی دانشجويان دارند و از طرف ديگر کاهش اخلاق شهروندی و وجود افکار آزاردهنده در ذهن دانشجويان مهمترين عوامل سلب آرامش محسوب می شوند. هر چند که عوامل ديگر در اين دو زمينه نيز داراي اهميت می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی
    قصیده حجتی زهرا نقش محمد خدایاری فرد
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة سبکهاي دلبستگي و هويت اخلاقي با نقش واسطهاي همدلي انجام شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکتکنندگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان دختر پاية تحصيلي دهم مدارس دولتي شهر همدان بودند که به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابز چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة سبکهاي دلبستگي و هويت اخلاقي با نقش واسطهاي همدلي انجام شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکتکنندگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان دختر پاية تحصيلي دهم مدارس دولتي شهر همدان بودند که به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش، مقياس هويت اخلاقي آکوئينو و ريد (2002)، مقياس همدلي اساسي جوليف و فارينگتون (2006) و پرسشنامة دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد (1996) بودند. دادههاي بهدست آمده با روشهاي همبستگي و تحليل مسير و با استفاده از نرمافزارهاي SPSS و Lisrel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که مدل پيشنهادي محقق با دادههاي اين پژوهش، برازش مناسبي دارد و سبک دلبستگي ايمن پيشبينيکنندة مثبت و معنادار هويت اخلاقي و سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا، هر دو پيشبيني کنندة معنادار و منفي هويت اخلاقي بودند. همچنين، دلبستگي ايمن پيشبيني کنندة مثبت همدلي و دلبستگي اجتنابي پيشبيني کنندة منفي، همدلي بود و در اين ميان، تنها ارتباط دلبستگي دوسوگرا با همدلي معنادار نبود. لذا والدين با داشتن سبک دلبستگي ايمن و به واسطه همدلي قادر خواهند بود هويت اخلاقي را در فرزندان خود ايجاد کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی
    سمیه  شهابی وند افروز  افشاری لیلا چراغ ملایی
    اين پژوهش با هدف بررسی کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر کاهش علايم جسمی و خلقی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی انجام شد. پژوهش حاضر يک مطالعۀ آزمايشي تک موردی همراه با طرح خطوط پايه چندگانه و جامعۀ آن شامل تمامی دانش آموزان ابتدايی (پسر و دختر) در سال تحص چکیده کامل
    اين پژوهش با هدف بررسی کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر کاهش علايم جسمی و خلقی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی انجام شد. پژوهش حاضر يک مطالعۀ آزمايشي تک موردی همراه با طرح خطوط پايه چندگانه و جامعۀ آن شامل تمامی دانش آموزان ابتدايی (پسر و دختر) در سال تحصيلي 98-99 در شهرستان سقز بود. از طريق نمونه گيری در دسترس تعداد 4 دانش آموز (8-12 ساله) با سابقۀ آسيب بين فردی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرم والد و کودک پرسشنامه رويدادهای آسيب زای زندگی (LITE-P, LITE-C)، مقياس گزارش کودک و والد از علائم پس ضربهای (CROPS, PROPS) و از مقياس شکايات روان تنی تاکاتا ساکاتا در مرحلۀ خط پايه (A)، دو جلسه اول، دو جلسه ميانی، دو جلسه پايانی و همچنين بعد از پايان مداخله در جلسات پيگيري استفاده شد. در مرحلة آزمايشي (B) هر کدام از اين چهار نفر به طور ميانگين تحت 14 جلسه درمان با پروتوکل TF-CBT به صورت انفرادی قرار گرفتند. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS-25 و تحليل نموداری، تعيين درصد بهبودی، همچنين شاخص های آمار توصيفی، تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر و t همبسته استفاده گرديد. نتايج نشان داد که پيشرفت های بالينی و آماری معني داری در کاهش علائم جسمی و خلقی کودکان و همچنين کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه آنها به دست آمد که در 3 هفته پيگيری هم اين پيشرفت ها حفظ شدند. به اين ترتيب درمان مذکور بر کاهش علائم خلقی و جسمی کودکان داراي سابقۀ آسيب بين فردی مؤثر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تبيين اثر ميزان تحصيلات والدين بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه براساس نقش ميانجي گر کيفيت رابطه والد-فرزند
    آرزو سادات ملک نیا کیانوش هاشمیان خدیجه  ابوالمعالی الحسینی
    با هدف تبيين نقش ميانجي کيفيت رابطه والد- فرزند بين تحصيلات والدين بر خودپنداره 391 دانشآموز (195 دختر و 195 پسر) جامعه آماري دانش آموزان متوسطه شهر تهران با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه مورد بررسي به پرسشنامه متشکل از پايگاه اقتصادي اجتماعي، چکیده کامل
    با هدف تبيين نقش ميانجي کيفيت رابطه والد- فرزند بين تحصيلات والدين بر خودپنداره 391 دانشآموز (195 دختر و 195 پسر) جامعه آماري دانش آموزان متوسطه شهر تهران با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه مورد بررسي به پرسشنامه متشکل از پايگاه اقتصادي اجتماعي، پرسشنامه ارزيابي رابطه والد- فرزند و پرسشنامه خودپنداره پاسخ دادند. در اين پژوهش از روش مدليابي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد که اثر کل، ميزان تحصيلات پدر (05/0>p، 163/0=β) و ميزان تحصيلات مادر (05/0>p،270/0=β) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است. اثر غيرمستقيم ميزان تحصيلات پدر (01/0> p، 069/0=β) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است. همچنين اثر کيفيت رابطه پدر-فرزند (01/0> p،310/0=β) و کيفيت رابطه مادر- فرزند (01/0>p، 163/0=β) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است اثر غيرمستقيم ميزان تحصيلات پدر (01/0>p، 069/0=β) برخلاف اثر غيرمستقيم ميزان تحصيلات مادر بر خودپنداره فرزندان مثبت و در سطح 01/0 معنادار است و کيفيت رابطه پدر- فرزند برخلاف کيفيت رابطه مادر- فرزند اثر ميزان تحصيلات بر خودپنداره دانش آموزان را ميانجيگري مي کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک
    مهدیه سرشار شیرین زینالی
    مشکلات غذاخوردن کودکان، به عنوان يکي از عوامل مؤثر در رشد و عملکرد، از عوامل متعدد محيطي و ارتباطي تاثير ميپذيرد. از جمله اين عوامل مي توان به مؤلفه هاي روانشناختي مادر و تنظيم هيجانات کودک اشاره نمود. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش مدلسازي غذاخوردن کودکان هيجاني براساس مت چکیده کامل
    مشکلات غذاخوردن کودکان، به عنوان يکي از عوامل مؤثر در رشد و عملکرد، از عوامل متعدد محيطي و ارتباطي تاثير ميپذيرد. از جمله اين عوامل مي توان به مؤلفه هاي روانشناختي مادر و تنظيم هيجانات کودک اشاره نمود. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش مدلسازي غذاخوردن کودکان هيجاني براساس متغيرهاي سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک بود. در اين پژوهش 250 نفر (150 نفر دختر و 100 نفر پسر) 12 و 13 ساله مدارس شهر اروميه به همراه مادرانشان انتخاب شدند و مادران پرسشنامه هاي غذاخوردن ذهن آگاهي، سبک دلبستگي و باورها را تکميل نمودند. همچنين کودکان نيز پرسشنامه هاي تنظيم هيجان و غذاخوردن هيجاني را تکميل نمودند. نتايج در بخش تحليلي داده ها با نرم افزار SPSS و Lisrel نشان داد سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر و تنظيم هيجان کودک پيش بين کننده معناداري براي غذاخوردن هيجاني کودک هستند. شاخص برازندگي تطبيقي (016/0=RMSEA) و متوسط باقيمانده استاندارد شده (95/0=CFI) مطلوب شدند. اين مدل مشخص مي کند سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک پيش بين کننده معناداري براي غذا خوردن هيجاني کودک است. با توجه به نتايج بدست آمده مؤلفههاي مادر و کودک در مشکلات غذاخوردن هيجاني کودک تأثير گذار است و در زمينه علل يابي و درمان غذاخوردن کودکان بايد به اين مؤلفه ها نيز توجه نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت
    ایوب سقزی حمیده یزدانی اسفیدواجانی ندا فضلعلی محسن گل محمدیان
    احساس حقارت از مفاهيم مهم در سنجش سلامت همه جانبه است که مي تواند همواره متأثر ازعوامل فردي و خانوادگي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت انجام گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف بنيادي و از نظر روش توصيفي از نوع مدل سازي چکیده کامل
    احساس حقارت از مفاهيم مهم در سنجش سلامت همه جانبه است که مي تواند همواره متأثر ازعوامل فردي و خانوادگي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت انجام گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف بنيادي و از نظر روش توصيفي از نوع مدل سازي معادلات ساختاري بود. جامعه آماري شامل کلية دانشجويان دانشگاه رازي کرمانشاه در سال تحصيلي 98-97 بود که به روش نمونه گيري دردسترس 200 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. به منظور جمع آوري دادهها از مقياس کهتري (IS)، پرسشنامهي تاب‏آوري کانر و ديويدسون (CD-RIS) و آزمون سنجش عملکرد خانواده (FAD-I) استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها علاوه بر شاخصهاي آمار توصيفي (فرآواني، ميانگين و انحراف معيار) از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و مدلسازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزارهاي SPSS-25 و AMOS-24 استفاده گرديد. يافته ها نشان داد مسيرهاي مستقيم تاب آوري به احساس حقارت، تاب آوري به عملکرد خانواده، عملکرد خانواده به احساس حقارت و مسير غيرمستقيم تاب آوري به احساس حقارت با ميانجيگري عملکرد خانواده معني دار بودند (01/0>p). يافتههاي اين پژوهش بر اهميت نقش ميانجيگري عملکرد خانواده در رابطه تابآوري با احساس حقارت تأکيد دارد. مي توان اميدوار بود با ارائه آموزش هاي مبتني بر تقويت عمکرد خانواده، آسيبهاي ناشي از فقدان تاب آوري تعديل شده و به کاهش احساس حقارت منجر مي شود. پرونده مقاله