• صفحه اصلی
  • رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061724327 بازدید : 159 صفحه: 170 - 189

نوع مقاله: پژوهشی