• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ویژگی¬های روانسنجی ویراست سوم پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی در جامعه ایرانی
    حسن ارمی حمید رضا حسن ابادی ربابه نوری کوروش وحید شاهی علیرضا مرادی
    زمینه: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه نوجوانان ایرانی مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی بود. روش: شرکت کنندگان 180نفر نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی و والدین آنها که مراجعه کننده به بیمارستان تخ چکیده کامل
    زمینه: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه نوجوانان ایرانی مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی بود. روش: شرکت کنندگان 180نفر نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلا به بیماری¬های قلبی مادرزادی و والدین آنها که مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب شهید رجایی در تابستان 97 بودند. پرسشنامه پس از ترجمه، تطبیق و اجرای مقدماتی بر روی نمونه اصلی اجرا شد. علاوه بر پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (PedsQL™ 3.0 ) پرسشنامه های کیفیت زندگی نسخه عمومی (PedsQL™ 4.0) و بخش اضطراب فراگیر پرسشنامه CSI-4 نیز جهت بررسی روایی همگرا و واگرا استفاده شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، آلفا کرونباخ و همبستگی پیرسون برای بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه استفاده شد. نتایج: یافته¬های تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از 7عامل در پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش نوجوان و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش پروکسی بود. میان ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه عمومی همبستگی مثبت قابل قبول (001/0≥P) و با ابعاد اضطراب فراگیر در پرسشنامه CSI-4 همبستگی منفی وجود داشت. ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه گزارش نوجوان از 347/0 تا 899/0 و گزارش پروکسی443/0 تا 911/0 به دست آمد. ضرایب بازآزمایی برای تمام ابعاد به جز بعد مشکل در عواض دارو در گزارش نوجوان، بالاتر از 70/0 و در حد قوی بود که نمایانگر ثبات آزمون در طول زمان است. بین ادراک والدین و کودکان از کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری قلبی، در همه ابعاد به غیر از بعد برقراری ارتباط و عوارض دارو همبستگی کم تا نسبتا خوبی (001/0≥P ) نشان داده شد. نتیجه گیری: به طور کلی، پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نسخه نوجوان و پروکسی از روایی و اعتبار قابل قبولی در جامعه ایرانی برخوردار است و می¬تواند در ارزیابی کیفیت زندگی آنها مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدل یابی ارتباط ساختاری استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی
    هادی خیرآبادی محمود جاجرمی ابوالفضل بخشی پور
    هدف پژوهش، مدل یابی ارتباط استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل های ساختاری همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 می باشد. از بین شاغلین به تحصیل با روش نمونه گی چکیده کامل
    هدف پژوهش، مدل یابی ارتباط استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل های ساختاری همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 می باشد. از بین شاغلین به تحصیل با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 387 نفر انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های استاندارد نگرش به خوردن (گارنر و همکاران، 1979)، اجتناب تجربی چندبعدی (گامز و همکاران، 2011)، معناي زندگي (استگر و شین، 2010) و ارزیابی استرس دانشجویی (راس، نایبلینگ و هکرت، 1999) را تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزار SPSS-23 و AMOS-23 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در تحلیل مدل اثر کامل و مدل اثر میانجی کوچکتر از 01/0 بدست آمد. نتایج تحلیل مدل اثر کامل نشان داد که متغیر استرس به صورت مستقیم و در جهت مثبت با متغیر اختلال خوردن ارتباط دارد. تحلیل مدل اثر میانجی نشان داد در ارتباط بین استرس و اختلال خوردن، اجتناب تجربی در جهت مثبت به صورت جزئی و معنای زندگی در جهت منفی به صورت جزئی میانجی گری می کنند. این پژوهش علاوه بر مفهوم سازی اختلال خوردن، رابطه استرس با اختلال خوردن را نشان داد و نقش اجتناب تجربی و معنای زندگی را به عنوان دو عامل زمینه ساز و تداوم بخش که باید در درمان این اختلال در نظر گرفته شوند، آشکار ساخت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اثر باورهای انگیزشی و تعلل ورزی برخودتنظیمی با نقش واسطه ای کمک طلبی بر دانش آموزان دوره اول متوسطه
    سوگند قاسم زاده نیره علائی زهرا نقش
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه¬ای کمک طلبی در رابطه¬ی بین خودتنظیمی با تعلل ورزی و باورهای انگیزشی انجام شد. تعداد 300 نفر از دانش¬آموزان دختر وپسر دوره¬ی اول متوسطه (هفتم, هشتم, نهم) شهر تهران با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شده و به مقیاس¬ه چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه¬ای کمک طلبی در رابطه¬ی بین خودتنظیمی با تعلل ورزی و باورهای انگیزشی انجام شد. تعداد 300 نفر از دانش¬آموزان دختر وپسر دوره¬ی اول متوسطه (هفتم, هشتم, نهم) شهر تهران با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شده و به مقیاس¬های خودتنظیمی تحصیلی بوفارد (1995), کمک طلبی ریان و پنتریچ (1997), تعلل ورزی تاکمن (1998) و راهبردهای انگیزشیMSLQ (1990) پاسخ دادند. روش پژوهش حاضر در طرح¬های توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر قرار گرفت. یافته¬ها نشان داد, باورهای انگیزشی بر کمک¬طلبی و خودتنظیمی و کمک طلبی بر خودتنظیمی اثر مثبت معنادار و تعلل ورزی بر خودتنظیمی و کمک¬طلبی و باورهای انگیزشی اثر منفی معنادار دارد. همچنین کمک طلبی در رابطه¬ی بین خودتنظیمی و تعلل¬ورزی و باورهای انگیزشی نقش واسطه¬ای ایفا می¬کند. براساس این یافته¬ها می¬توان نتیجه گرفت تعلل ورزی و باورهای انگیزشی به واسطه¬ی کمک¬طلبی می¬توانند خودتنظیمی را در دانش¬آموزان دستخوش تحول سازند. لذا می¬توان این پژوهش را در سطح خانواده هم بررسی کرد تا بتوان به عوامل موثر بر خودتنظیمی در درون خانواده هم نیز پی برد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رابطه‌ی وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور
    محمدباقر کجباف سیما پری زاده سحر سوادکوهی صبا قیصری
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای ب چکیده کامل
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی همبستگی از پرسشنامه‌های استانداردی هم‌چون ویژگی‌های شخصیتی (NEO)، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج الگوی معادلات ساختاری حکایت از برازندگی الگوی مفروض پژوهش داشت. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که عزت‌نفس سازمان محور نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر این اساس با در نظر گرفتن متغیرهایی هم‌چون وظیفه‌شناسی، توافق جویی و افزایش عزت‌نفس سازمان محور می‌توان میزان عملکرد وظیفه‌ای و رفتارهای شهروندی سازمانی را ارتقاء داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آموزش و هویت اخلاقی: واکاوی سهم مدرسه در شکل‌گیری هویت اخلاقی دانش‌آموزان
    حمیده پورتیموری منصوره حاج حسینی
    یکی از رویکردهای مهم در شناخت رفتار اخلاقی و پیشایندهای شکل¬دهنده آن، نقش و تأثیر هویت اخلاقی در بروز این رفتار می¬باشد. در بین عناصر تأثیرگذار بر شکل¬گیری این هویت به عنوان پشتوانه رفتار اخلاقی انسان، آموزش و مدرسه سهم قابل توجهی دارند؛ با این حال، به نقش این عنصر مهم چکیده کامل
    یکی از رویکردهای مهم در شناخت رفتار اخلاقی و پیشایندهای شکل¬دهنده آن، نقش و تأثیر هویت اخلاقی در بروز این رفتار می¬باشد. در بین عناصر تأثیرگذار بر شکل¬گیری این هویت به عنوان پشتوانه رفتار اخلاقی انسان، آموزش و مدرسه سهم قابل توجهی دارند؛ با این حال، به نقش این عنصر مهم در شکل¬گیری هویت اخلاقی دانش¬آموزان کمتر پرداخته شده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی سهم آموزش (رسمی یا آشکار و غیررسمی یا پنهان) و مدرسه در شکل¬گیری هویت اخلاقی دانش¬آموزان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 15 دانش آموز دختر 15 تا 17 ساله بودند که به روش انتخاب هدفمند بر پایه اصل اشباع و یا تکراری شدن پاسخ¬ها برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه کیفی و از نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته با پرسش¬های باز و استاندارد شده بود و داده¬ها مطابق با رویکرد استراس و گلاسر تحلیل و طبقه¬بندی گردید. یافته¬های پژوهش در دو بعد خانواده و مدرسه دسته¬بندی و مؤلفه¬های استنباطی بر اساس آنها استخراج شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از سؤالات، پژوهشگر اینگونه تبیین کرد که در بعد خانواده، ویژگی¬های والدین و سبک¬های فرزندپروری در شکل¬گیری هویت اخلاقی، تعاملات و تأثیرپذیری فرد از جامعه به خصوص مدرسه، تأثیرگذار است. در بعد مدرسه، یافته¬ها حاکی از این است که آگاهی و التزام به قوانین، میزان و چگونگی تشویق¬ها و تنبیه¬ها، نحوه تعامل با همسالان، نحوه تدریس و ویژگی¬های رفتاری معلمان، چگونگی ارتباط¬گیری و برخورد کادر مدرسه، میزان و نوع فعالیت¬های فوق برنامه و فضای مدرسه و نیز محتوای کتب درسی تأثیر بسزایی در شکل¬گیری هویت اخلاقی دانش¬آموزان دارند. همچنین از یافته¬های پژوهش اینگونه بر می¬آید که در بعد مدرسه، شخصیت و رفتار معلمان، هویت اخلاقی شکل¬گرفته در آنها و التزام عملی آنها به آموزه¬های اخلاقی تأثیر ماندگاری بر هویت اخلاقی دانش¬آموزان می¬گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نقش ناگویی هیجانی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر مبنای نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده
    مرضیه فرزادنیا
    پژوهش حاضر که یک پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی است، با هدف بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دختران دانشجوی مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه های استان قم در نیم سال تحصیلی دوم سال 1395-1394 اجرا شد. 470 نفر از چکیده کامل
    پژوهش حاضر که یک پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی است، با هدف بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دختران دانشجوی مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه های استان قم در نیم سال تحصیلی دوم سال 1395-1394 اجرا شد. 470 نفر از دانشجویان در دو مرحله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ای انتخاب شدند و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شدۀ چند بُعدی (MSPSS)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-20 (TAS-20)، و مقیاس خطرپذیري نوجوانان ایرانی (IARS) را تکمیل کردند. تحلیل ‌داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم‌افزارهایSpss 22 و Lisrel 8/72 انجام شده است. حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر، همبستگی منفی معنادار (238/0- = r) دارد. در مقابل، ناگویی هیجانی با گرایش به رفتارهای پرخطر، همبستگی مثبت معنادار (294/0 = r) دارد. تحلیل مسیر نشان داد حمایت اجتماعی ادارک شده، نقش واسطه‌ای در رابطۀ بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر (032/0) دارد. با توجه به نقش ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در گرایش به رفتارهای پرخطر، می‌توان از این یافته ها جهت شناسایی افراد در معرض خطر استفاده و از طریق بهبود ناگویی هیجانی و تقویت حمایت اجتماعی ادراک شده، از گرایش آن ها به رفتارهای پرخطر پیشگیری کرد. همچنین، با توجه به نتیجه بدست آمده در خصوص نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین ناگویی هیجانی و گرایش به رفتارهاي پرخطر، می توان با تقویت حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به ناگویی هیجانی، گرایش به رفتارهاي پرخطر را در آنها کاهش داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - عوامل ارتقا تاب‌آوری کارکنان پرستاری درگیر در مراقبت‌های بالینی از بیماران مبتلا به کووید-19
    حمید آروند بهنام  عبدی نسرین عسکرزاد حمیده ارتقایی
    هدف: هدف از تحقیق حاضر احصاء عوامل ارتقاء تاب‌آوری روانی کارکنان پرستاری بیمارستان خانوده در مبارزه با کووید-19 می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف اکتشافی بوده و از حیث روش‌، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی می‌باشد. در مرحله کیفی از روش فراترکیب و در مرحله کمی از روش تحقی چکیده کامل
    هدف: هدف از تحقیق حاضر احصاء عوامل ارتقاء تاب‌آوری روانی کارکنان پرستاری بیمارستان خانوده در مبارزه با کووید-19 می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف اکتشافی بوده و از حیث روش‌، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی می‌باشد. در مرحله کیفی از روش فراترکیب و در مرحله کمی از روش تحقیق پیمایشی استفاده گردید. یافته‌ها: در مرحله کیفی، عوامل عوامل ارتقا تاب آوری کارکنان پرستاری در مبارزه با کووید 19 در 3 مقوله اصلی شامل مسئولیت جمعی، تقویت شایستگی‌های تاب‌آوری و سبک زندگی کاری، 9 مولفه و 33 شاخص احصا گردید. در مرحله کمی روایی و پایایی سازه‌ای برای کلیه مولفه‌ها بجز حمایت عاطفی علنی و مداوم جمعی تایید گردید. همچنین در رتبه‌بندی اهمیت هریک از مولفه‌های تایید شده، شایستگی سرپرستاران در رهبری تیم‌های پرستاری، در رتبه اول قرار گرفت‌. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه ماهیت بیماری‌ها و چالش‌های سلامت عمومی در حال تغییر هست، دیگر رویکرد زیست‌پزشکی کلاسیک در دوران پسا کرونا جایگاهی ندارد. علاوه بر مراقبت بالینی بیماران ضروریست مسائلی همچون آسیب‌های روانشناختی کارکنان پرستاری که تاثیر عمیق و پایداری بر عملکرد آنان و کیفیت مراقبت بالینی از بیماران دارند، پرداخته شود و در مدیریت مراقبت‌های بالینی نیز استانداردهای جدید متناسب با ماهیت و ویژگیهای بیماری‌های همه‌گیر و نوظهور آینده پیش‌بینی و اجرا نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مقایسه اثر بخشی روان نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی
    مهدی بکائیان مصطفی بلقان آبادی سید محسن اصغری نکاح زهرا باقرزاده گلمکانی
    زمینه و هدف: ترس از ارزیابی منفی،توجه متمرکز برخود و خود انتقادی از جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند.تاکنون مداخلات درمانی زیادی به منظور بهبود آنها معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان نمایشگری بر کاهش این نشان چکیده کامل
    زمینه و هدف: ترس از ارزیابی منفی،توجه متمرکز برخود و خود انتقادی از جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند.تاکنون مداخلات درمانی زیادی به منظور بهبود آنها معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان نمایشگری بر کاهش این نشانگان انجام شده است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با دو گروه ازمون وگروه کنترل می باشد.در این تحقیق 60 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابورکه دارای معیارهای اضطراب اجتماعی بودند، بعنوان نمونه های پژوهش در سه گروه 20 نفره شامل دو گروه ازمون و گروه کنترل بصورت تصادفی تقسیم شدند.هر سه گروه با فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی،پرسشنامه کانون توجه و خود انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.پس از12 جلسه 2 ساعته مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری بصورت جداگانه در گروههای آزمون و عدم مداخله در گروه کنترل، مجدداً عوامل شناختی فوق مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری هر دو باعث کاهش معنی داری در ارزیابی منفی(559/11=F و 001/0=p) توجه متمرکز بر خود(343/5= F و 011/0=p) و خود انتقادی (112/17=F و 001/0=p)در گروههای ازمون در مقایسه با گروه کنترل می شود. این تفاوت بین گروههای آزمون معنی دار ظاهر نشد(p>0/05). نتیجه گیری: هر دو مداخله شناختی رفتاری و روان نمایشگری بر ترس از ارزیابی منفی،توجه متمرکز برخود و خود انتقادی موثرند و می توانند بصورت جایگزین و بسته به شرایط در گروههای مختلف از جمله دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - نقش واسطه‌ای عاملیت شخصی در رابطه میان دل‌بستگی به والدین و هویت من در پیش‌بزرگسالی
    الهه حجازی نادیا روحانی زهرا نقش
    پیش¬بزرگسالی به عنوان یک دوره تحولی بر بازه سنی 18 تا 29 سالگی تاکید دارد. از نظر آرنت (2000) این دوره تحولی ویژه کشورهای توسعه یافته است، در حالی که پژوهش¬های انجام شده بیان‌گر حضور این مرحله تحولی در سایر جوامع نیز می¬باشد. با توجه به اهمیت دو سازه‌ی هویت و عاملیت و چکیده کامل
    پیش¬بزرگسالی به عنوان یک دوره تحولی بر بازه سنی 18 تا 29 سالگی تاکید دارد. از نظر آرنت (2000) این دوره تحولی ویژه کشورهای توسعه یافته است، در حالی که پژوهش¬های انجام شده بیان‌گر حضور این مرحله تحولی در سایر جوامع نیز می¬باشد. با توجه به اهمیت دو سازه‌ی هویت و عاملیت و عدم شناخت کافی ابعاد پیش‌بزرگسالی در ایران، هدف مطالعه حاضر تعیین نقش واسطه¬ای عاملیت در رابطه دلبستگی به والدین و هویت من در پیش‌بزرگسالان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل یکی از دانشگاه‌های شهر تهران بودند که در بازه‌ی سنی ۱۸ تا ۲۹ سال قرار داشتند. نمونه‌ای با حجم ۵۴۰ نفر به صورت برخط به پرسشنامه‌ای متشکل از مقیاس‌های سیاهه‌ی ابعاد پیش‌بزرگ‌سالی، پرسشنامه¬ی تجارب روابط نزدیک-ساختار رابطه، پرسش‌نامه¬ی عاملیت و پرسشنامه‌ فرآیند هویت من پاسخ دادند. داده¬ها با روش مدل¬یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند و یافته‌ها نشان دهنده‌ي رابطه‌ی مستقیم، منفی و معنادار دل‌بستگی ناایمن با عاملیت شخصی و رابطه‌ی غیرمستقیم، منفی و معنادار دل‌بستگی ناایمن به والدین و هویت من بودند؛ لذا نقش واسطه‌ای عاملیت شخصی در رابطه‌‌ی میان دل‌بستگی به والدین و هویت من مورد تائید قرارگرفت. در این پژوهش مدل دل‌بستگی به مادر و پدر مورد مقایسه قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تدوین مدل علّی تحلیل رفتگی ورزشکاران نخبه در دوران همه¬گیری کووید– 19 بر اساس کمال گرایی ورزشکاران با نقش واسطه ای رفتارهای مربیان
    سحر زارعی محمود محبی حسن غرایاق زندی
    با شیوع کووید-19 ورزشکاران رقابتی برای سازگاری بهینه با این شرایط ملزم هستند تا اهداف و استاندارد عملکردی خود را به طور مدام سازماندهی و پیگیری کنند، در چنین شرایط استرس¬زایی احتمالاً ورزشکاران کمال¬گرا به¬گونۀ اجتناب¬ناپذیری با چالش¬های زیادی در سازماندهی و پیگیری اهدا چکیده کامل
    با شیوع کووید-19 ورزشکاران رقابتی برای سازگاری بهینه با این شرایط ملزم هستند تا اهداف و استاندارد عملکردی خود را به طور مدام سازماندهی و پیگیری کنند، در چنین شرایط استرس¬زایی احتمالاً ورزشکاران کمال¬گرا به¬گونۀ اجتناب¬ناپذیری با چالش¬های زیادی در سازماندهی و پیگیری اهداف عملکردی مواجهه شوند؛ بنابراین این مطالعه به دنبال پاسخ¬گویی به این سوالات بود که در شرايط همه¬گیری، وضعیت تحلیل رفتگی ورزشكاران كمال¬گرا چگونه است و رفتاري مربيان چگونه بر تحليل رفتگي ورزشكاران به ویژه ورزشکاران كمال¬گرا اثرگذار است؟ در این پژوهش مقطعی، 259 ورزشکار نخبه مقیاس¬های کمال¬گرایی، تحلیل رفتگی و رفتارهای مربی را تکمیل کردند. یافته¬ها با استفاده از مدل¬سازی معادلات ساختاری نشان داد که رفتارهای کنترلی مربیان و ابعاد کمال¬گرایی به طور مثبت تحلیل رفتگی ورزشکاران را پیش¬بینی می¬کند و رفتارهای مربیان عاملی واسطه¬گر در رابطه کمال¬گرایی و تحلیل رفتگی ورزشکاران است. نتایج حاکی از آن است که در دوران کرونا هرچه ورزشکاران توانایی کمتری در سازماندهی معیارها و انتظارات عملکردی از خود و دیگران داشته باشند و خود را بیشتر مقید به تحقق خواسته¬های بیرونی بدانند با خطر تحلیل رفتگی مواجه هستند، همچنین در این شرایط، هنگامی¬که مربیان سبک رفتار کنترل کننده¬ای دارند احتمال تحلیل رفتگی ورزشکاران به ویژه در ورزشکاران کمال¬گرا بیشتر می¬شود. پرونده مقاله