• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی افکار خودکشی بر اساس کنترل روان¬شناختی والدین: نقش واسطه¬ای ذهن¬آگاهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000427274284 بازدید : 1695 صفحه: 1 - 11

20.1001.1.18808436.1401.26.101.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط