• صفحه اصلی
  • نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000517274464 بازدید : 2781 صفحه: 76 - 90

20.1001.1.18808436.1401.26.1.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط