• صفحه اصلی
  • تأثیر شایستگی اجتماعی هیجانی بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و امیدواری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110733658 بازدید : 378 صفحه: 348 - 357

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط