• صفحه اصلی
  • آزمایش مدل رابطه التزام تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی، غیبت از مدرسه و عملکرد تحصیلی از طریق نقش میانجیگری پایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401041938434 بازدید : 2145 صفحه: 327 - 336

20.1001.1.18808436.1401.26.4.10.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط