لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
3 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
4 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
5 علی اکبر ارجمندنیا Arjmandnia@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
6 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
7 مسعود حسینچاری charyhos@gmail.com دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
8 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com استاد دکترا
9 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
10 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
11 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
12 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
13 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
14 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
15 شفیق مهربان sf.mehraban@yahoo.com دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانش آموخته دکترا
16 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
17 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استادیار دکترا
18 ولی اله رمضانی valiollahramezani@gmail.com استاد دکترا
19 راضیه شیخ الاسلامی sheslami@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
20 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا
21 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
22 شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com استاد دکترا
23 کیومرث بشلیده k.beshlideh@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
24 حیدر علی زارعی ha_za74@yahoo.com
25 حورا سودی hurasoodi@yahoo.com رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی ارشد
26 ذبیح اله عباس پور z.abbaspour@scu.ac.ir دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
27 محمدرضا  زربخش rzarbakhsh@yahoo.com گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران دانشیار دکترا
28 طاهر تیزدست tahertizdast@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
29 اکرم ملک زاده akrammalekzadeh@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
30 مسعود  خاکپور M.Khakpour54@gmail.com استادیار دکترا
31 حسنعلی نصرآبادی h.nasrabadi89@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
32 فاطمه  شاطریان fshaterian@yahoo.com استادیار دکترا
33 دکتر مصطفی زارعان zareanpsy2020@gmail.com استاد دکترا
34 تورج هاشمی نصرت آباد tourajhashemi@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
35 مهدی قدرتی میرکوهی ghodratimahdi@gmail.com دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
36 رضاعلی طرخان r.tarkhan@shahed.ac.ir استادیار دکترا
37 محمد رستمی mohammadrostami6969@gmail.com دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره استادیار دکترا
38 سیمین حسینیان hosseinian@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استاد دکترا
39 علی محمد  رضایی rezaei_am@semnan.ac.ir دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران استاد دکترا
40 سید موسی طباطبایی s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان استادیار دکترا
41 عباس امان الهی a.amanelahi@scu.ac.ir دانشیار دکترا
42 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com استاد دکترا
43 محمدباقر کجباف m.kajbaf2006@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
44 تورج سپهوند tooraj81@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
45 احمد علیپور alipor@pnu.ac.ir استاد دکترا
46 شاهرخ مکوند حسینی shmakvand@yahoo.com استاد دکترا
47 حمیدرضا آریانپور hamidaryanpour@ardakan.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
48 محسن نظری فر mnazarifar60@yahoo.com استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
49 سعید نجارپور استادی saeedno@iaushab.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا
50 سوران رجبی soranrajabi@gmail.com استاد دکترا
51 سیمین دخت کلنی simin.kalani@yahoo.com استاد دکترا
52 حسین احمد برآبادی habarabadi@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
53 سید موسی گلستانه mgolestaneh@yahoo.com هیات علمی دانشگاه دانشیار دکترا
54 سالار فرامرزی s.faramarzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
55 قاسم نوروزی g.norouzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه شفلید انگلستان استاد دکترا
56 اعظم فرح‌بیجاری a.f.bidjari@alzahra.ac.ir استادیار دکترا
57 مریم بردبار mbordbar@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
58 مهدی رحیمی mehdirahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
59 محمدرضا بحرانی mrbahrani@pnu.ac.ir استادیار دکترا
60 سوران رجبی sooranrajabi@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
61 یوسف دهقانی ydehghani@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
62 جواد خلعتبری javadkhalatbaripsy2@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
63 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
64 مریم اسماعیلی نسب esmaeilinasab@gmail.com عضو هیئت علمی استاد دکترا
65 خانم دکتر آزاده عسکری askari.azade@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
66 قوام ملتفت moltafet@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
67 زهرا ادبی zahra.adabi@gmail.com استادیار دکترا
68 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
69 میلاد عابدی mld_abedi@yahoo.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
70 امید حمیدی o.hamidi@ymail.com دانشگاه شهید چمران دانش آموخته دکترا
71 پرستو کردستانی مقدم Kordestani.p@lums.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
72 مسعود نصرت آبادی masoudnosratabadi@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی دانشیار دکترا
73 مهدی عبداله زاده رافی rafi.mehdi@gmail.com دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
74 دکتر برزو امیرپور borzooamirpour@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
75 عبدالکاظم نیسی kazem23@yahoo.com استاد دکترا
76 فتح الله محمدیان mobinmohamadian@yahoo.com استادیار دکترا
77 بهمن بهمنی bbahmani43@yahoo.com دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشیار دکترا