فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
3 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
4 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
5 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
6 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
7 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
8 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
9 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
10 علی اکبر ارجمندنیا Arjmandnia@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
11 ولی اله رمضانی valiollahramezani@gmail.com استاد دکترا
12 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استادیار دکترا
13 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
14 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا
15 مسعود حسینچاری charyhos@gmail.com دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
16 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
17 شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com استاد دکترا
18 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
19 نفیسه رفیعی NAFISEHRAFIEI@gmail.com استادیار دکترا
20 راضیه شیخ الاسلامی sheslami@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
21 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
22 کیومرث بشلیده k.beshlideh@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
23 ذبیح اله عباس پور z.abbaspour@scu.ac.ir دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
24 فریبا کیانی Faribakiani.psy@gmail.com استادیار دکترا
25 مجید پورفرج m.pourfaraj@gmail.com استاد دکترا
26 مسعود  خاکپور M.Khakpour54@gmail.com استادیار دکترا
27 حسنعلی نصرآبادی h.nasrabadi89@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
28 مهدی رستمی dr.me.rostami@gmail.com استاد دکترا
29 کیانوش زهراکار dr_zahrakar@khu.ac.ir گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران استاد کارشناسی ارشد
30 رضاعلی طرخان r.tarkhan@shahed.ac.ir استادیار دکترا
31 محمد رستمی mohammadrostami6969@gmail.com دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره استادیار دکترا
32 شهروز  نعمتی sh.nemati@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استاد کارشناسی
33 سیمین حسینیان hosseinian@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استاد دکترا
34 علی محمد  رضایی rezaei_am@semnan.ac.ir دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران استاد دکترا
35 محمد رضا بحرانی mrbahrani@yahoo.com استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
36 عباس امان الهی a.amanelahi@scu.ac.ir دانشیار دکترا
37 تقی  اکبری Akbari-ta@uma.ac.ir استاد دکترا
38 تورج هاشمی نصرت آباد tourajhashemi@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
39 رحیم یوسفی r.yousefi1386@gmail.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
40 شیما شیخ sheikhsh3@mums.ac.ir استادیار دکترا
41 شاهرخ مکوند حسینی shmakvand@yahoo.com استاد دکترا
42 دکتر برزو امیرپور borzooamirpour@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
43 سودابه بساک نژاد s.bassak@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
44 طاهر تیزدست tahertizdast@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
45 نجمه حمید n.hamid@scu.ac.ir دانشیار دکترا
46 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر استادیار دکترا
47 اعظم فرح‌بیجاری a.f.bidjari@alzahra.ac.ir استادیار دکترا
48 علی تقوائی نیا taghvaei.ali2@gmail.com استاد دکترا
49 محمدرضا  زربخش rzarbakhsh@yahoo.com گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران دانشیار دکترا
50 اسحق رحیمیان بوگر i_rahimian@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
51 محمود  نجفی m_najafi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
52 مهدی برزگر Mahdibarzegar69@gmail.com دانشگاه لرستان دانش آموخته دکترا
53 جلیل  باباپور خیرالدین babapourj@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
54 کریم عبدالمحمدی karim.abdolmohamadi@yahoo.com ا گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، تبریز، ایران استادیار دکترا
55 ابوالفضل حاتمی a.hatami@hmu.ac.ir استادیار دکترا
56 فریبرز نیکدل fnikdel@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد دکترا
57 امید حمیدی o.hamidi@ymail.com دانشگاه شهید چمران دانش آموخته دکترا
58 عزت اله قدم پور ghadampour.e@lu.ac.ir استاد دکترا
59 نیلوفر میکائیلی nmikaeili@yahoo.com استاد دکترا
60 علی فتحی آشتیانی afa1337@gmail.com دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی بالینی استاد دکترا
61 هومن نامور dr.hooman.namvar@gmail.com استادیار دکترا
62 رضا جوهری فرد rjoharifard@gmail.com استادیار دکترا
63 علی اکبر ثمری aasamari87@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استادیار کارشناسی
64 علی محمد رضایی rezaei_am@yahoo.com دانشگاه سمنان. دانشیار استاد دکترا
65 کبیر شریفی Sharifi1251@gmail.com استاديار دانشگاه فرهنگيان استادیار دکترا
66 سید موسی طباطبایی s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان استادیار دکترا
67 بابک شمشیری bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir دانشیار دکترا
68 سوران رجبی soranrajabi@gmail.com استاد دکترا
69 فاطمه  شاطریان fshaterian@yahoo.com استادیار دکترا
70 سیمین دخت کلنی simin.kalani@yahoo.com استاد دکترا
71 محمدباقر کجباف m.kajbaf2006@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
72 تورج سپهوند tooraj81@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
73 احمد علیپور alipor@pnu.ac.ir استاد دکترا
74 محسن نظری فر mnazarifar60@yahoo.com استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
75 حمیدرضا آریانپور hamidaryanpour@ardakan.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
76 سعید نجارپور استادی saeedno@iaushab.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا
77 حسین احمد برآبادی habarabadi@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
78 سید موسی گلستانه mgolestaneh@yahoo.com هیات علمی دانشگاه دانشیار دکترا
79 سالار فرامرزی s.faramarzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
80 قاسم نوروزی g.norouzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه شفلید انگلستان استاد دکترا
81 مریم اسماعیلی نسب esmaeilinasab@gmail.com عضو هیئت علمی استاد دکترا
82 خانم دکتر آزاده عسکری askari.azade@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
83 محمدرضا بحرانی mrbahrani@pnu.ac.ir استادیار دکترا
84 سوران رجبی sooranrajabi@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
85 یوسف دهقانی ydehghani@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
86 مریم بردبار mbordbar@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
87 مهدی رحیمی mehdirahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
88 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
89 جواد خلعتبری javadkhalatbaripsy2@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
90 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
91 قوام ملتفت moltafet@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
92 زهرا ادبی zahra.adabi@gmail.com استادیار دکترا
93 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
94 میلاد عابدی mld_abedi@yahoo.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
95 مهدی عبداله زاده رافی rafi.mehdi@gmail.com دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
96 پرستو کردستانی مقدم Kordestani.p@lums.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
97 مسعود نصرت آبادی masoudnosratabadi@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی دانشیار دکترا
98 بهمن بهمنی bbahmani43@yahoo.com دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشیار دکترا
99 شفیق مهربان sf.mehraban@yahoo.com دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانش آموخته دکترا
100 عبدالکاظم نیسی kazem23@yahoo.com استاد دکترا
101 فتح الله محمدیان mobinmohamadian@yahoo.com استادیار دکترا
102 حیدر علی زارعی ha_za74@yahoo.com
103 حورا سودی hurasoodi@yahoo.com رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی ارشد
104 محمد عاشوری m.ashori@edu.ui.ac.ir دانشیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران دانشیار دکترا
105 فاطمه نصرتی fnosrati@ut.ac.ir استاد دکترا
106 دکتر مصطفی زارعان zareanpsy2020@gmail.com استاد دکترا
107 زهره  رافضی rafezi.zohreh13@gmail.com دانشگاه علامه طباطایی استاد دکترا
108 سیدکاظم رسول زاده طباطبائی Rasool1340@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی ارشد
109 خدابخش احمدی نوده kh_ahmady@yahoo.com استاد دکترا
110 سید حسین  سلیمی seyhossalimi@yahoo.com استاد دکترا
111 نعیمه محب moheb.n@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی
112 علی شیخ الاسلامی a_sheikholslamy@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
113 مهدی قدرتی میرکوهی ghodratimahdi@gmail.com دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
114 جمشید جراره ja_jarareh@yahoo.com دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران استاد کارشناسی
115 غلامحسین مکتبی ghmaktabi@gmail.com دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
116 اکرم ملک زاده akrammalekzadeh@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
117 مرتضی امیدیان morteza_omid@scu.ac.ir استاد دکترا
118 حمید رضا حسن ابادی hrhassanabadi@gmail.com دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
119 علیرضا  محمدی آریا mohammadiarya@yahoo.com دانشگاه .علوم بهزیستی و توانبخشی استاد دکترا
120 فریده حسین ثابت Farideh_hosseinsabet@yahoo.com استادیار دکترا