لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
3 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
4 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
5 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
6 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
7 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com استاد دکترا
8 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
9 اسحق رحیمیان بوگر rahimianis@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
10 علی اکبر ارجمندنیا Arjmandnia@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
11 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
12 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
13 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا
14 صغرا  اكبري چرمهيني akbariso@yahoo.com 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
15 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com استاد دکترا
16 مهدی عبداله زاده رافی rafi.mehdi@gmail.com دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
17 تورج سپهوند tooraj81@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
18 شهلا پاکدامن pakdaman.shahla@gmail.com استاد دکترا
19 شاهرخ مکوند حسینی shmakvand@yahoo.com استاد دکترا
20 جواد خلعتبری javadkhalatbaripsy2@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
21 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
22 عباسعلی حسین خانزاده khanzadehabbas@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
23 سالار فرامرزی s.faramarzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
24 قاسم نوروزی g.norouzi@edu.ui.ac.ir دانشگاه شفلید انگلستان استاد دکترا
25 مریم اسماعیلی نسب esmaeilinasab@gmail.com عضو هیئت علمی استاد دکترا
26 خانم دکتر آزاده عسکری askari.azade@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
27 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
28 محمدرضا بحرانی mrbahrani@pnu.ac.ir استادیار دکترا
29 سوران رجبی sooranrajabi@pgu.ac.ir دانشیار دکترا
30 یوسف دهقانی ydehghani@pgu.ac.ir دکترا
31 مریم بردبار mbordbar@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
32 مهدی رحیمی mehdirahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
33 میلاد عابدی mld_abedi@yahoo.com دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
34 مهرداد احمدی فر mehr.ahmadifar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
35 قوام ملتفت moltafet@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
36 اعظم فرح‌بیجاری a.f.bidjari@alzahra.ac.ir استادیار دکترا
37 فرزین باقری شیخانگفشه farzinbagheri73@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
38 محمدباقر کجباف m.kajbaf2006@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
39 احمد علیپور alipor@pnu.ac.ir استاد دکترا
40 حمیدرضا آریانپور hamidaryanpour@ardakan.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
41 محسن نظری فر mnazarifar60@yahoo.com استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
42 سیمین دخت کلنی simin.kalani@yahoo.com استاد دکترا
43 حسین احمد برآبادی habarabadi@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
44 سوران رجبی soranrajabi@gmail.com استاد دکترا
45 سید موسی گلستانه mgolestaneh@yahoo.com دکترا
46 سعید نجارپور استادی saeedno@iaushab.ac.ir گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا