مقاله


کد مقاله : 13970619162314164295

عنوان مقاله : ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي

نشریه شماره : 77 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1420

فایل های مقاله : 1/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد خداياري فرد Khodayar@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تهیة مقیاس دینداری براساس اشتراکات ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) به منظور فراهم آوردن ابزاری برای مطالعات بین فرهنگی صورت گرفت. برای این منظور شش مطالعه 1) استخراج 47 مولفه اشتراکی بین ادیان؛ 2) تدوین خزانة موادی با 225 ماده و نسخه پیش مقیاس مقدماتي مقیاس براساس مدل سه بعدی خدایاري فرد و همکاران (1389)؛ 3) مطالعۀ تجربی پیش مقدماتی در جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران و دستیابی به نسخة یکم مقیاس مقدماتی با 60 ماده؛ 4) مطالعه تجربی مقدماتی یکم در جامعة آماری دانشجویان یهودی، مسیحی و مسلمان ایرانی و انجام تحلیل ماده و دستیابی به نسخة مقدماتي دوم مقیاس دینداری با 88 ماده؛ 5) مطالعه تجربی مقدماتی دوم در جامعه دانشجو ان پیرو سه د ین و دستیابی به ساختار عاملي اکتشافي مقیاس با 57 ماده؛ 6( مطالعه اصلی درجامعة آماري دانشجویان کشورهاي جمهوري اسلامي ا یران و 11 کشور دیگر از قاره های آسیا، آفریقا، اروپا، اقیانوسیه و آمریکا و دستیابی به ساختار عاملی تأ ییدی ابزار با 30 ماده. بررسي ضرایب اعتبار ماده ها، خرده مقیاس ها و کل مقیاس مدل سه بعدی نشان داد که کلیة زیرمقیاس ها از ضرا یب مناسب همگوني برخوردار است.