مقاله


کد مقاله : 13970702164538

عنوان مقاله : نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی

نشریه شماره : 85 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 1746

فایل های مقاله : 669 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکرم قبادی AGH@AGH.ir - کارشناسی ارشد
2 فریبرز نیکدل fnikdel@yu.ac.ir - دکترا
3 ناصر نوشادی NN@NN.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای سبک های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روانشناختی بود. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگاه تهران بوده که از بین آنها 410 دانشجو به روش نمونهگیری خوشه ای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و ابزارهای گردآوری عبارت بودند از: پرسشنامة بهزیستی روانشناختی ریف(1989)، پرسشنامة سبک های مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر(1990) و پرسشنامة تفکر خلاق تورنس(1979). یافتهها نشان داد تفکر خلاق بر بهزیستی روانشناختی اثر مستقیم و مثبت دارد. همچنین تفکر خلاق از طریق واسطهگری سبکهای مقابلة مسئله مدار و هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی اثر غیرمستقیم دارد. سبک مقابلة مسئله مدار بهصورت مثبت و سبک مقابلة هیجان مدار بهصورت منفی بر بهزیستی روانشناختی اثر مستقیم دارند. سبک مقابلة اجتنابی هیچ ارتباط معناداری با متغیرهای تفکر خلاق و بهزیستی روانشناختی نداشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق با بهزیستی روانشناختی نقش واسطه ای دارند.