• صفحه اصلی
  • بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401110840968 بازدید : 835 صفحه: 274 - 284

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط