• فهرست مقالات محسن آربزی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مدل شش عاملی اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه
    محسن آربزی محبوبه فولادچنگ
    هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت، ماریاما و پکران در دو گروه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و مقطع متوسطه دوّم بود. لذا در قالب یک پژوهش روان‌سنجی جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفت؛ 699 نفر از دانش‌آموزان (279 نفر از مقطع م چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت، ماریاما و پکران در دو گروه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و مقطع متوسطه دوّم بود. لذا در قالب یک پژوهش روان‌سنجی جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفت؛ 699 نفر از دانش‌آموزان (279 نفر از مقطع متوسطه اوّل، 420 نفر از مقطع متوسطه دوّم) شهرستان اوز (واقع در جنوب فارس) که در سال تحصیلی 400-99 مشغول به تحصیل بودند؛ با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های اهداف پیشرفت، درگیری تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و انگیزه درونی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی شش مؤلفه تکلیف‌گرایی، تکلیف-گریزی، خودگرایی، خودگریزی، دگرگرایی و دگرگریزی را تأیید نمود. برای تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که تمامی ضرایب حاکی از همسانی درونی قابل قبول مؤلفه‌های اهداف پیشرفت بود. نتایج نشان می‌دهد که پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و همکاران از روایی و پایایی مطلوبی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و متوسطه دوّم برخوردار است؛ و کارایی لازم را برای اندازه‌گیری اهداف پیشرفت مذکور دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
    حمید بارانی محسن آربزی محبوبه فولادچنگ
    علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علّی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان چکیده کامل
    علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علّی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان 291 نفر (170 دختر) از دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای تصادفی چندمرحله‏ ای انتخاب شدند و مقیاس‏ های روان‏ آزرده‏ گرایی مک‏کری و کاستا (1992)، ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی چن و همکاران (2015) و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) را تکمیل کردند. روایی و اعتبار مقیاس‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم افزار ایموس 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پژوهش با داده‏ های جمع‏ آوری شده برازش مطلوبی دارد. هم‏چنین، نتایج نشان داد که روان‏آزرده‏گرایی به طور غیر‌مستقیم (از طریق واسطه ‏گری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی)، پیش‌بینی ‏کننده امنیت اجتماعی است. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان ‏دهنده آن است که برنامه‏ ریزی ‏ها در خصوص امنیت اجتماعی نیازمند توجه هم به صفات شخصیتی و هم به موقعیت‏های ایجاد شده توسط این صفات، مانند ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی، است. نتایج بر مبنای شواهد نظری و پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل
    محسن آربزی فرهاد خرمایی
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت با واسطه گري منبع کنترل به انجام رسيده است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بودند؛ که از آن ميان 440 دانشجو (221 دختر) و (219 پسر) به ش چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت با واسطه گري منبع کنترل به انجام رسيده است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بودند؛ که از آن ميان 440 دانشجو (221 دختر) و (219 پسر) به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه هاي اخلاق وظيفه گرا، منبع کنترل و اهداف پيشرفت پاسخ دادند. جهت پاسخگويي به فرضيه هاي پژوهش از تحليل مسير در مدل يابي معادلات ساختاري استفاده گرديد. نتايج نشان داد که اگرچه وظيفه شناسي و معتمد بودن با هر سه هدف پيشرفت عملکردگرايي، تبحرگرايي و تبحرگريزي رابطه مثبت و معني دار دارند؛ امّا با هدف عملکردگرايي ميزان رابطه بيشتر است. همچنين نتايج نشان داد که منبع کنترل مي تواند در رابطه بين اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت واسطه گري کند. از ديگر نتايج اين پژوهش مي توان به رابطه معني دار منبع کنترل دروني و بيروني با هر سه هدف پيشرفت حاضر در پژوهش اشاره کرد. نتايج اين پژوهش به توسعه دانش نظري در مورد نقش پيشايندي منش هاي اخلاقي و منبع کنترل در رابطه با اهداف پيشرفت کمک شاياني مي کند. همچنين به لحاظ کاربردي، تلويح نتايج پژوهش آن است که با آموزش منش هاي اخلاقي وظيفه شناسي و معتمد بودن و بازآموزي اسنادي (منبع کنترل) مي توان به رشد اهداف پيشرفت مناسب کمک نمود. پرونده مقاله