• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات محسن آربزی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مدل شش عاملی اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه
    محسن آربزی محبوبه فولادچنگ
    هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و همکاران (2011) در دو گروه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و مقطع متوسطه دوّم بود. جهت بررسی روایی و اعتبار این پرسشنامه در گروه دانش‌آموزان دوره اوّل متوسطه، 279 نفر از دانش‌آموزان این دوره در شهرستان ا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و همکاران (2011) در دو گروه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و مقطع متوسطه دوّم بود. جهت بررسی روایی و اعتبار این پرسشنامه در گروه دانش‌آموزان دوره اوّل متوسطه، 279 نفر از دانش‌آموزان این دوره در شهرستان اوز واقع در جنوب استان فارس که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به نسخه الکترونیکی پرسشنامه‌‌های اهداف پیشرفت (الیوت و همکاران، 2011) و انگیزه درونی (چوی و همکاران، 2010) پاسخ دادند. همچنین، برای بررسی روایی و اعتبار این ابزار در گروه دانش‌آموزان دوره دوّم متوسطه، 420 نفر از دانش‌آموزان این دوره در همان شهرستان و سال تحصیلی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به نسخه الکترونیکی پرسشنامه‌‌های اهداف پیشرفت (الیوت و همکاران، 2011)، خودتنظیمی تحصیلی (پینتریچ و دی‌‌گروت، 1990) و درگیری تحصیلی (ریو، 2013) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS-16 و AMOS-21 تحلیل شدند. روایی محتوایی، سازه و همگرا پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از نظر متخصصان روانشناسی تربیتی، تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همبستگی نمرات مؤلفه‌ها با متغیرهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. به‌‌منظور بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. متخصصان معرف بودن ماده‌های پرسشنامه را برای سنجش اهداف پیشرفت موجود در مدل 6 عاملی ارائه شده توسط الیوت و همکاران (2011) تأیید کردند. آزمون مدل اهداف پیشرفت شامل مؤلفه‌های تکلیف‌‌گرایی، تکلیف‌‌گریزی، خودگرایی، خودگریزی، دگرگرایی و دگرگریزی تأییدکننده ساختار شش عاملی این پرسشنامه همسو با پژوهش اصلی است. همچنین ارتباط منطقی مؤلفه‌های اهداف پیشرفت با متغیرهای مرتبط از روایی همگرای این پرسشنامه حکایت دارد. علاوه بر آن ضرایب آلفای کرونباخ تأیید‌‌کننده اعتبار پرسشنامه است. در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسخه فارسی پرسشنامه مذکور از شاخص‌های روان‌سنجی مناسبی برای اندازه‌گیری 6 مؤلفه اهداف پیشرفت در دو گروه دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه برخوردار است و کارایی لازم را برای اندازه‌‌گیری اهداف پیشرفت دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
    حمید بارانی محسن آربزی محبوبه فولادچنگ
    علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علّی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان چکیده کامل
    علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علّی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان 291 نفر (170 دختر) از دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای تصادفی چندمرحله‏ ای انتخاب شدند و مقیاس‏ های روان‏ آزرده‏ گرایی مک‏کری و کاستا (1992)، ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی چن و همکاران (2015) و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) را تکمیل کردند. روایی و اعتبار مقیاس‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم افزار ایموس 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پژوهش با داده‏ های جمع‏ آوری شده برازش مطلوبی دارد. هم‏چنین، نتایج نشان داد که روان‏آزرده‏گرایی به طور غیر‌مستقیم (از طریق واسطه ‏گری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی)، پیش‌بینی ‏کننده امنیت اجتماعی است. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان ‏دهنده آن است که برنامه‏ ریزی ‏ها در خصوص امنیت اجتماعی نیازمند توجه هم به صفات شخصیتی و هم به موقعیت‏های ایجاد شده توسط این صفات، مانند ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی، است. نتایج بر مبنای شواهد نظری و پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل
    محسن آربزی فرهاد خرمایی
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت با واسطه گري منبع کنترل به انجام رسيده است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بودند؛ که از آن ميان 440 دانشجو (221 دختر) و (219 پسر) به ش چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت با واسطه گري منبع کنترل به انجام رسيده است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بودند؛ که از آن ميان 440 دانشجو (221 دختر) و (219 پسر) به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه هاي اخلاق وظيفه گرا، منبع کنترل و اهداف پيشرفت پاسخ دادند. جهت پاسخگويي به فرضيه هاي پژوهش از تحليل مسير در مدل يابي معادلات ساختاري استفاده گرديد. نتايج نشان داد که اگرچه وظيفه شناسي و معتمد بودن با هر سه هدف پيشرفت عملکردگرايي، تبحرگرايي و تبحرگريزي رابطه مثبت و معني دار دارند؛ امّا با هدف عملکردگرايي ميزان رابطه بيشتر است. همچنين نتايج نشان داد که منبع کنترل مي تواند در رابطه بين اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت واسطه گري کند. از ديگر نتايج اين پژوهش مي توان به رابطه معني دار منبع کنترل دروني و بيروني با هر سه هدف پيشرفت حاضر در پژوهش اشاره کرد. نتايج اين پژوهش به توسعه دانش نظري در مورد نقش پيشايندي منش هاي اخلاقي و منبع کنترل در رابطه با اهداف پيشرفت کمک شاياني مي کند. همچنين به لحاظ کاربردي، تلويح نتايج پژوهش آن است که با آموزش منش هاي اخلاقي وظيفه شناسي و معتمد بودن و بازآموزي اسنادي (منبع کنترل) مي توان به رشد اهداف پيشرفت مناسب کمک نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت
    محسن آربزی
    هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت (کسیبر و همکاران، 2019) در گروهی از دانش‌‌آموزان دوره دوّم متوسطه ایرانی بود. بدین منظور 464 نفر از دانش‌‌آموزان شهرستان اوز واقع در جنوب استان فارس که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغ چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت (کسیبر و همکاران، 2019) در گروهی از دانش‌‌آموزان دوره دوّم متوسطه ایرانی بود. بدین منظور 464 نفر از دانش‌‌آموزان شهرستان اوز واقع در جنوب استان فارس که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغول به تحصیل بودند؛ با استفاده از روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به مقیاس باورهای ضمنی رقابت (کسیبر و همکاران، 2019) و پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و همکاران، 2011) پاسخ دادند. روایی محتوایی، سازه، همگرای و واگرای مقیاس مذکور به ترتیب با استفاده از نظر متخصصان روان‌شناسی تربیتی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، ضرایب همبستگی نمرات مؤلفه‌ها با متغیرهای مرتبط و همبستگی بین مؤلفه‌های مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. به‌‌‌منظور بررسی اعتبار مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. متخصصان معرّف بودن ماده‌های مقیاس را برای سنجش باورهای ضمنی مثبت و منفی رقابت در مدل دو عاملی ارائه شده توسط کسیبر و همکاران (2019) تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ساختار دو عاملی باورهای ضمنی رقابت شامل باورهای مثبت و منفی در خصوص رقابت در بین دانش‌آموزان ایرانی نیز وجود دارد. آزمون مدل باورهای ضمنی رقابت شامل باورهای مثبت و باورهای منفی تأییدکننده ساختار دو عاملی این مقیاس همسو با پژوهش اصلی است. همچنین ارتباط منطقی مؤلفه‌های باورهای ضمنی مثبت و منفی در مورد رقابت با مؤلفه‌های اهداف پیشرفت از روایی همگرای این مقیاس حکایت دارد. همبستگی متوسط دو مؤلفه مثبت و منفی باورهای ضمنی رقابت روایی واگرای این مقیاس را تأیید می‌کند. علاوه بر آن، ضرایب آلفای کرونباخ تأییدکننده اعتبار این مقیاس است. در مجموع یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسخه فارسی مقیاس مذکور از شاخص‌های روان‌سنجی مناسبی برای اندازه‌گیری باورهای ضمنی مثبت و منفی در مورد رقابت در گروه دانش‌آموزان دوره دوّم متوسطه ایرانی برخوردار است؛ و کارایی لازم را برای اندازه‌گیری باورهای مذکور دارد. پرونده مقاله