• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402020942030 بازدید : 1561 صفحه: 304 - 312

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط