• صفحه اصلی
  • ادراک از سبک‌های والدگری و مؤلفه‌های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه‌ای راهبردهای مدیریت زندگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080632023 بازدید : 790 صفحه: 251 - 262

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط