شناسنامه


مجله علمی - پژوهشی روانشناسی

فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر جواد اژه ای

سردبیر: دکتر محمدکریم خداپناهی

مدیر داخلی: دکتر مهناز شاهقلیان 

شورای علمی مجله: 
دکتر پرویز آزاد فلاح(دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر اسفندیار آزاد(دانشگاه بقیه اله عج)
دکتر جواد اژه ای(دانشگاه تهران)
دکتر غلامعلی افروز(دانشگاه تهران)
دکتر تقی برومندزاده(دانشگاه گرونیل/فرانسه)
دکتر رضا پورحسین(دانشگاه تهران)
دکتر محمدکریم خداپناهی(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر رسول روشن(دانشگاه شاهد)
دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی(دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر فرامرز سهرابی(دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر مهناز شاهقلیان(دانشگاه خوارزمی)
دکتر محمدحسین عبداللهی(دانشگاه خوارزمی)
دکتر علی فتحی آشتیانی(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج)1
دکتر محمد علی مظاهری(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علیرضا مرادی(دانشگاه خوارزمی)
دکتر محمود منصور(دانشگاه تهران)
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند(دانشگاه شهید چمران)
دکتر حمید طاهر نشاط دوست(دانشگاه اصفهان)

 

شماره حساب مجله: شماره حساب جاری شبا 8449742196 بانک ملت شعبه محمودیه(شماره شعبه: 65375) تهران. 

مجله اشتراک چاپی ندارد

درجة «علمي – پژوهشي» در جلسة مورخ 1378/4/11 كميسيون «بررسي نشريات علمي كشور» به «مجلة روانشناسي» اعطاء گرديد. اين درجه در تاريخ‌هاي 1383/10/12، 1389/2/12 و 1391/10/26 تمديد گرديد. همينطور از سوي شوراي راهبردي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) در جلسة مورخ 1388/2/18 اين شورا، «مجلة‌روانشناسي» به عنوان نشريه نمايه‌ شده ISC و ايران ژورنال مورد تأييد قرار گرفت و داراي «ضريب تأثير» (IF) مي‌باشد. اين مجله همچنين ايندكس APA براساس نامة مورخ 31 آگوست 2009 گرديد.